ซ่อน
แสดง

รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ 5 คณะ (รอบ Admissions 2) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 9 มี.ค. 61  13,879 วิว
2 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 5 คณะ 65 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ)
10 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะจิตวิทยา วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)
15 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
20 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ มาเพิ่มอีกรอบนะคะ สำหรับรับตรงโครงการหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาวิทยาลัย รอบนี้ชื่อว่า รอบ Admissions 2 ถ้าเทียบตามเวลาวันเคลียริงเฮ้าส์ก็ตรงกับ TCAS รอบ 3 เปิดรับทั้งหมด 5 โครงการ ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ 5 คณะ (รอบ Admissions 2)

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ทั้งในและต่างประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, New SAT, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบคณิตศาสตร์ SAT Subject Test, New SAT, CU-AAT, A-Level (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สมัคร  2-30 มี.ค.61
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 28-29 เม.ย.61
 
ทดสอบ Icon เคลียริงเฮ้าส์    26-28 พ.ค.61
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ <คลิก>

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     สาขาวิชาการบัญชี
 
ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ทั้งในและต่างประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบคณิตศาสตร์ New SAT, CU-AAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สมัคร  2-31 มี.ค.61
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 27-29 เม.ย.61
 
ทดสอบ Icon เคลียริงเฮ้าส์    26-28 พ.ค.61
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ <คลิก>

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ทั้งในและต่างประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, New SAT, CU-AAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบคณิตศาสตร์ SAT II, New SAT, CU-AAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิทยาศาสตร์ SAT II, CU-ATS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สมัคร  2-30 มี.ค.61
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 26-30 เม.ย.61
 
ทดสอบ Icon เคลียริงเฮ้าส์    26-28 พ.ค.61
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ <คลิก>

คณะจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 15 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบคณิตศาสตร์ New SAT, CU-AAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สมัคร  2-30 มี.ค.61
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 26-30 เม.ย.61
 
ทดสอบ Icon เคลียริงเฮ้าส์    26-28 พ.ค.61
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ <คลิก> 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
     สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์
 
ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ทั้งในและต่างประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบคณิตศาสตร์ SAT II, New SAT, A-Level, IB (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิทยาศาสตร์ SAT II, CU-ATS, A-Level, IB (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สมัคร  2 มี.ค. - 5 เม.ย.61
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย.61
 
ทดสอบ Icon เคลียริงเฮ้าส์    26-28 พ.ค.61
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ <คลิก>

 
รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ 5 คณะ (รอบ Admissions 2)  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาวิทยาลัย #จุฬาฯ #นานาชาติ จุฬาฯ #หลักสูตรนานาชาติ #จุฬา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?