ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 คณะ 2,043 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 13 มี.ค. 61  271,618 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 26 คณะ 3,824 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ 17 สาขาวิชา
484 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
26 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
189 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
461 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเกษตรศาสตร์ 2 สาขาวิชา (6 โครงการ)
355 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
384 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
255 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
260 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
65 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
84 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
34 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
22 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
405 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะการสื่อสารมวลชน รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
60 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
35 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
7 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเกษตรศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
60 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
10 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะการสื่อสารมวลชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน
4 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
32 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
1 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
24 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
 
         สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียด TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ กัน งานนี้แอบโหดตรงที่ว่า 1 รหัสคือ 1 อับดับ ถึงแม้จะเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการก็เลือกได้แค่อันเดียวอยู่ดี ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 คณะ 2,043 ที่นั่ง)

 รับตรงร่วมกัน 
คณะมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบ้านและชุมชน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT PAT (มีเกณฑ์ขั้นต่ำ)
   
ทดสอบ Icon บางสาขากำหนด GPAX (2.00-3.50)

คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย (สืบสานครูภาษาไทย)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา (สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT 5 (มีเกณฑ์ขั้นต่ำ)
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX (2.75-3.00)
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPA วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตรกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประติมากรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะไทย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนความสามารถ/ทักษะ

คณะสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX (2.50-3.00)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon พสวท. (รับเพิ่มเติมเฉพาะ นร. 17 จังหวัดภาคเหนือ)
   
ทดสอบ Icon โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX (2.50-3.00)

คณะเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ (อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (นักวิทยาศาสตร์เกษตร)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ (ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ (สำนึกรักบ้านเกิดฯ เฉพาะ นร. 17 จังหวัดภาคเหนือ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPA (2.50-3.00)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค (รับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

คณะบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ ภาคพิเศษ
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ ภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPA (2.50-3.00)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ นานาชาติ
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ นานาชาติ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT 4
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะการสื่อสารมวลชน
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ (สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม)
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ (สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม)
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ (สื่อสารกระจายโอกาส)
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ (สื่อสารกระจายโอกาส)
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ (หลักสูตรควบสองปริญญา)
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ (หลักสูตรควบสองปริญญา)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก PAT 1
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก PAT 7.1
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก PAT 7.2
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก PAT 7.3
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก PAT 7.4

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT 1, PAT 7
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์ (ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์)
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์ (ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์)
   
ทดสอบ Icon รับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามฯ
   
ทดสอบ Icon ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 (ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทศิลป์-คำนวณ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ ประเภทศิลป์-คำนวณ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทวิทย์ นานาชาติ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย นานาชาติ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นานาชาติ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT 3

คณะการสื่อสารมวลชน
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPAไม่น้อยกว่า 3.50
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon เขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่

 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมีเทคโนโลยี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีวิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, PAT 1, PAT 2
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPAไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPAไม่น้อยกว่า 2.75

คณะการสื่อสารมวลชน
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon ประเภทศิลป์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 การรับนักเรียนพิการ 
ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ
   
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
   
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
   
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการเมืองและการปกครอง
   
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ
   
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon กำหนด GPAX, GPA (2.50-3.00)
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้บกพร่องในด้านที่แต่ละสาขากำหนด
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) / เขียนเรียงความ (บางสาขา)

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 คณะ 2,043 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 คณะ 2,043 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #TCAS รอบ 3 #ทปอ. #มช.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?