ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 13 มี.ค. 61  200,906 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 24 คณะ 6,546 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะนิติศาสตร์ 3 สาขาวิชา
350 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
544 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะรัฐศาสตร์ 4 สาขาวิชา
215 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
379 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
258 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ 19 สาขาวิชา
891 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)
65 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
72 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
86 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
151 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยสหวิทยาการ ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
100 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
1,022 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ
49 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
239 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
38 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
108 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
165 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE)
80 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียดของ TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย่อยครบอ่านง่ายทุกคณะ ทั้งสายวิทย์สายศิลป์ มีบางคณะเปิดรับเด็กซิ่วและเทียบเท่าด้วย เราไปดูรายละเอียดของแต่ละคณะกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

อัพเดทล่าสุด!!!
           (3 พ.ค.61) ม.ธรรมศาสตร์ แก้ไขการรับรอบ 3 ยกเลิก 3 สาขาคือ สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการประกอบการ(นานาชาติ) และสาขานวัตกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลด 140 ที่นั่ง) รวมที่นั่งในรอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์ทั้งหมด 6,546 ที่นั่ง

           (10 เม.ย.61) ม.ธรรมศาสตร์ แก้ไขการรับรอบ 3 รับเพิ่มอีก 7 สาขา อยู่ใน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม อีก 300 ที่นั่ง รวมทั้งหมดแล้ว มธ. จะเปิดรับในรอบ 3 ทั้งหมด 6,686 ที่นั่ง

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

จำนวนรับ
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง)

คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ศูนย์รังสิต
   
ทดสอบ Icon ศูนย์ลำปาง
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ นานาชาติ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ต้องผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
   
ทดสอบ Icon สอบความถนัดความรู้ทางนิติศาสตร์ / TUAdLaw

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon บัญชีบัณฑิต
   
ทดสอบ Icon บริหารธุรกิจบัณฑิต
   
ทดสอบ Icon ตรี-โท ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
   
ทดสอบ Icon ตรี-โท ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
   
ทดสอบ Icon บัญชีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
   
ทดสอบ Icon บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ หรือ TU STAR หรือ SMART-I
   
ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS, NEW SAT

คณะรัฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 เท่านั้น ส่วนสาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) สมัครได้ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon สอบความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ / วิชาเขียนเรียงความ
    
ทดสอบ Icon สำหรับสาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) จะต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80 หรือมีผลสอบอื่นๆ ตามที่กำหนด และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (TU-GET, TOEFL, IELTS, SAT) ตามคะแนนที่กำหนด

คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   
ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 1
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ (New SAT Math/PAT1) และวิชาภาษาอังกฤษ (New SAT/TU-GET/TOEFL/IELTS/วิชาสามัญ)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชานโยบายสังคมและการ (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
   
ทดสอบ Icon สอบความถนัดเชิงวิชาชีพ
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ใช้ผลสอบ GCE/GED/GCSEหรือ IGCSE ได้
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TU-GET/TOEFL/IELTS/SAT อย่างใดอย่างหนึ่งตามคะแนนที่กำหนด

คณะศิลปศาสตร์  
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์-ฝรั่งเศส)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์-เยอรมัน)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษารัสเซีย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัสเซียศึกษา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT, O-NET, วิชาสามัญ
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนตามสาขาวิชา
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TU-GET/TOEFL/IELTS/SAT หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TU-GET/TOEFL/IELTS/SAT ตามคะแนนที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนวิชาความรู้เบื้องต้นทางวารสารศาสตร์ / เหตุการณ์ปัจจุบัน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, O-NET

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการละคอน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
   
ทดสอบ Icon สอบความถนัดทางการละคอน / ปฏิบัติการแสดง / วาดเส้น / องค์ประกอบศิลป์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะ

วิทยาลัยนวัตกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ TU-GET/TOEFL/IELTS ตามคะแนนที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, O-NET

วิทยาลัยสหวิทยาการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนการเขียนเรียงวิชาความรู้เกี่ยวกับสาขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ(ตรีควบโท)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ(นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลดิจิทัล (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรณุปเคมีชีวภาพ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสายศิลป์คำนวณ GPAX > 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET, GAT, PAT 1, PAT 2
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ รับ นร.เทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (บางสาขา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการปกติ)
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 1, PAT 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP
   
ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : TEPE
   
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมยานยนต์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination

คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE/GCSE, AS, A-Level, SAT, IB
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบําบัด
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2 / วิชาสามัญ

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TOEFL

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการผังเมือง
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET, GAT, PAT 4
   
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS, TU-STAR, SAT

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET, GAT, PAT

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสื่อสาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ ACT, SAT I, IGCSE/GCE ‘O’ and ‘A’ Level, NCEA, IB
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของสถาบันฯ

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
Bachelor of Arts in Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE)
   
ทดสอบ Icon เปิดรับ  15  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนวิชาการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Studies and Change)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สาขากำหนด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีีหัวใจและทรวงอก (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (นานาชาติ)
   
ทดสอบ Icon การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบข้อเขียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ (เป็นภาษาอังกฤษ)
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS, TU-STAR, SAT

ระเบียบการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คลิกที่นี่
ระเบียบการสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับทั่วประเทศ 6,546 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์ #ม.ธรรมศาสตร์ #มธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?