/>

หายงงสักที! สหกิจศึกษา vs. ฝึกงาน เหมือนหรือต่าง! []

วิว
     ช่วงนี้น้องๆ ประถมฯ มัธยมฯ ก็ปิดเทอมใหญ่กันไปแล้ว ส่วนพี่ๆ นิสิตนักศึกษาทั้งหลาย ก็ได้แต่นั่งอิจฉาตาร้อน เพราะต้องเร่งอ่านหนังสือ ทำคะแนนในช่วง #MidtermCrisis กันอยู่ แต่อีกไม่นานหรอก พี่ๆ ก็จะถึงคราว #FinalCrisis แล้วได้ปิดเทอมกันบ้าง
 
หายงงสักที! สหกิจศึกษา vs. ฝึกงาน เหมือนหรือต่าง!
 
      ช่วงเวลาปิดเทอมของนิสิตนักศึกษา แต่ละชั้นปีอาจจะแตกต่างกันออกไป ปีแรกๆ บางคนอาจจะไปเที่ยว ไปทำกิจกรรม ไปค่ายกับทางมหาวิทยาลัย สนุกสนานไปกับเพื่อนๆ พอขึ้นปีสูง บางคนอาจจะต้องไปทำงาน หรือไปฝึกงาน เช็กความพร้อม เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงในอนาคตอันใกล้ค่ะ
 
     ในการฝึกงานช่วงปิดเทอม มีทั้งการสมัครใจฝึกงานเอง แต่หลายๆ สถาบันเป็นข้อบังคับของทางสาขาวิชา เป็นหนึ่งในวิชาเรียน และต้องมีการประเมินผลจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาอีกด้วย หรือที่เรียกว่า โครงการสหกิจศึกษา พูดไปพูดมาหลายคนอาจจะเกิดความสับสน โดยเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ไปฝึกงาน ตกลงแล้ว “การฝึกงาน” แตกต่างกับ “โครงการสหกิจศึกษา” อย่างไร....
 
โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
  การเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในสถาบันกับการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงในสายอาชีพ ตามหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ทำข้อตกลงให้ความร่วมมือกันกับทางสถาบัน โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา

การฝึกงาน (Internship)
  การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง โดยเลือกหน่วยงาน หรือองค์กรที่สนใจ อาจจะตรงตามสายอาชีพที่เรียนมา หรือไม่ก็ได้ ซึ่งทางหน่วยงาน หรือองค์กรจะพิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถของผู้สมัคร โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับการฝึกกันในช่วงปิดภาคเรียน และมักจะมีระยะเวลาไม่น้อยว่า 200 ชั่วโมง หรือ 25 วัน
 
หายงงสักที! สหกิจศึกษา vs. ฝึกงาน เหมือนหรือต่าง!
 
  มาดูความแตกต่างด้านอื่นๆ กัน....
รูปแบบของการสมัคร
โครงการสหกิจศึกษา: น้องๆ จะต้องยื่นใบสมัครให้กับหน่วยงาน หรือองค์กร เหมือนกับการสมัครงาน จะมีการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกจากหน่วยงาน หรือองค์กร
การฝึกงาน: โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา แต่จะพิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
 
สถานะของนิสิตนักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษา: บางที่น้องๆ จะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานชั่วคราว และอยู่ในฐานะพนักงานเต็มเวลา แต่บางที่น้องๆ ก็เป็นเหมือนนักศึกษาฝึกงานทั่วๆ ไป
การฝึกงาน: น้องๆ จะอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงานทั่วไป
 
คุณสมบัตินักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษา: น้องๆ จะต้องอยู่ ปี 3 – 4 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย) และต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
การฝึกงาน: ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ เรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร (ก็คือ ปี 3-4)
 
ค่าตอบแทน
โครงการสหกิจศึกษา: ส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม
การฝึกงาน: นักศึกษาอาจจะได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม หรือไม่ได้รับก็ได้
 
ลักษณะการทำงาน
โครงการสหกิจศึกษา: เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน หรือองค์กร
การฝึกงาน: ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน หรือองค์กร บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
โครงการสหกิจศึกษา: ทำงานเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)
การฝึกงาน: ฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปิดภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงทำการ หรือไม่น้อยกว่า 20 –25 วันทำการ
 
การประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
โครงการสหกิจศึกษา: มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน หรือองค์กรสม่ำเสมอ
การฝึกงาน: ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน
 
การดูแลนิสิตนักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษา: จะมีหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่เหมาะสม ทำหน้าที่พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ทำหน้าที่ มอบหมายงาน ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน
การฝึกงาน: จะมีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน
 
หลังจากการฝึกงาน
โครงการสหกิจศึกษา: จะต้องทำรายงานวิชาการจำนวน 1 เล่ม ในหัวข้อเนื้อหาที่หน่วยงาน หรือองค์กร และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษากำหนด
การฝึกงาน: ทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
การติดตามผลและประเมินผลการทำงาน
โครงการสหกิจศึกษา: อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่ทำงานอยู่ และต้องผ่านการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา
การฝึกงาน: คณะกรรมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน และได้รับพิจารณาจากผลการประเมินงานจากหน่วยงาน หรือองค์กร และกรรมการดำเนินงานการฝึกงาน
 
  หมายเหตุ: บางหน่วยงาน หรือองค์กร อาจจะให้ความดูแล หรือถ่ายทอดการทำงานให้กับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาในโครงการสหกิจเหมือนๆ กัน จะแตกต่างกันก็คือการประเมินผล
 
หายงงสักที! สหกิจศึกษา vs. ฝึกงาน เหมือนหรือต่าง!
 
     สำหรับน้องๆ ที่ทางสาขาวิชาไม่ได้กำหนดให้ไปฝึกงาน อาจจะสงสัยว่า การฝึกงานนั้นสำคัญอย่างไร จะมีผลต่อการสมัครงานในอนาคตหรือไม่?
      การฝึกงาน จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานในสายอาชีพที่ได้เรียนมา ได้ฝึกฝนอะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการประสานงาน ฝึกแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น ได้รู้ว่าเราชอบ หรือไม่ชอบอะไรในสายอาชีพนั้นๆ รวมไปถึงยังได้เพื่อน ได้ connection เพิ่มเติมด้วยนะคะ
     ส่วนจะมีผลต่อการสมัครงานหรือไม่...หลายคนอาจมองว่าไม่มีผลอะไร แต่พี่แนนนี่ว่า คนที่ผ่านการฝึกงาน เหมือนผ่านการเรียนรู้งาน มีประสบการณ์เบื้องต้นในการทำงาน ทำให้มีภาษีดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริษัท หรือหน่วยงานที่เข้าไปฝึกด้วยค่ะ
 
     ไม่ว่าจะไปฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หรือฝึกตามความสมัครใจ น้องๆ ก็ได้รับประโยชน์ ได้รับประสบการณ์กลับไปแน่นอน บางครั้งความสามารถของเราอาจจะไปถูกตาต้องใจ ก็ทำให้ถูกจองตัว ให้เข้าทำงานตั้งแต่ยังไม่จบเลยก็ได้นะ

ที่มาข้อมูล:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #ฝึกงาน #สหกิจ #สหกิจศึกษา #ฝึกงาน vs สหกิจ #สหกิจ vs ฝึกงาน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป