ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (11 คณะ 1,987 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 16 มี.ค. 61  122,435 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 9 คณะ 1,705 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
60 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะโบราณคดี 7 สาขาวิชา
145 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
140 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
315 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
90 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่พี่แป้งมีรายละเอียดมาฝากคือ TCAS 61 รอบ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับแบบทั่วประเทศทุกสายการเรียน จัดเต็มกว่า 11 คณะ รวมทั้งสิ้น 1,987 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (11 คณะ 1,987 ที่นั่ง)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  65  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
   
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  60  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์
   
ทดสอบ Icon GAT, PAT 4

คณะโบราณคดี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาโบราณคดี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชามานุษยวิทยา
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
   
ทดสอบ Icon มีผลการเรียน (GPA) วิชาภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายศิลป์-ฝรั่งเศส
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  145  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon GAT, PAT 7

คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ เอเชียศึกษา)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเกาหลี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเวียดนาม

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  235  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon O-NET วิชาภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon GAT

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (8 สาขา)
   
ทดสอบ Icon กลุ่ม 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 สาขา)
   
ทดสอบ Icon โครงการฟิสิกส์ 5 ปี (ครู) สาขาวิชาฟิสิกส์

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  315  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon PAT 5 (เฉพาะโครงการฟิสิกส์ฯ)

คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ)

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  90  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  285  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon PAT 3

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  130  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3 รูปแบบ)

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  495  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ (ตามที่แต่ละสาขากำหนด)
   
ทดสอบ Icon GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 7

คณะดุริยางคศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  47  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon สอบความรู้พื้นฐาน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  120  ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ใช้ TOEFL IELTS SAT

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #TCAS รอบ 3 ม.ศิลปากร #มศก.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?