/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม "ครูคืนถิ่น 61" รับ 4195 ที่นั่ง []

วิว
      หลังจากที่พี่แนนนี่แนะนำโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับน้องๆ ม.6 ไป (อ่าน: คลิก) มีน้องๆ หลายคนสนใจที่จะสมัครเข้าสอบเข้าโครงการนี้ ซึ่งมีเพียงรายละเอียดในเรื่องของสาขาวิชาที่เปิดรับ และองค์ประกอบของคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาเท่านั้น โดยยังไม่ประกาศรายละเอียดในเรื่องของพื้นที่และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการออกมา


 
     ล่าสุด! ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ ได้เปิดเผยระเบียบการ พร้อมรายชื่อมหาวิทยลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงพื้นที่ที่ต้องเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2561 นี้ ทางเว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/
 
    โครงการผลิตครูคืนถิ่น จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 4195 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 35 สาขาวิชา มากกว่า 40 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
สาขาการศึกษานอกระบบ
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการศึกษาพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาเกษตรกรรม
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคหกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาคอมพิวเตอร์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาเคมี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขาชีววิทยา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาดนตรีไทย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาดนตรีศึกษา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สาขาดนตรีสากล
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาทัศนศิลป์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขาเทคนิคโลหะ (ช่างเชื่อม)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาธุรกิจศึกษา/เลขานุการ
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขานาฏศิลป์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขาปฐมวัย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาประถมศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขาพลศึกษา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาฟิสิกส์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาภาษาไทย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาภาษาอังกฤษ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยลัยพะเยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาศิลปะ
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาสถาปัตยกรรม
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาสังคมศึกษา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สาขาสุขศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      สำหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จะเข้าในระบบ TCAS รอบที่ 2
ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ตามข้อกำหนดของทางทปอ. ค่ะ
      ทุกๆ หลักสูตรในโครงการนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบ 5 ปี และจะได้รับบรรจุรับราชการ ตามภูมิลำเนาที่สมัคร โดยแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด จะเข้าศึกษาในสถาบันที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้รอบคอบค่ะ (ระเบียบการฉบับเต็ม: คลิก)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #TCAS #TCAS61 #รับตรง61 #ครูคืนถิ่น #ผลิตครูคืนถิ่น #ครูคืนถิ่น 61 #ครู #ครุศาสตร์ #ศึกษาศาสตร์ #TCAS รอบ2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?