ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา ม.แม่โจ้ 3 วิทยาเขต (ใช้เกรด+พอร์ต) []

วิว

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังเปิดรับสมัครใน TCAS รอบโควตา (รอบ 2) โดยใช้เกณฑ์หลักเป็นการคัดด้วยเกรด 6 เทอม แต่ถ้าเกรดไม่ถึงก็สามารถยื่นด้วย Portfolio ได้ มีเพียง 2 คณะที่มีการสอบข้อเขียนคือ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา ม.แม่โจ้ 3 วิทยาเขต (ใช้เกรด+พอร์ต)

ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
คณะและสาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon โครงการความร่วมมือดานการศึกษากับต่างประเทศหลักสูตร ECP.
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2560)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (บางสาขา)

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (เกรด 6 เทอม)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ
 
ทดสอบ Icon บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด (บางสาขา)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon เกรดเฉลี่ย (GPAX)
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางสาขา)
 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา ม.แม่โจ้ 3 วิทยาเขต (ใช้เกรด+พอร์ต)

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 28 มี.ค. - 17 เม.ย.61
         20 เม.ย.61   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
    21-22 เม.ย.61   สอบข้อเขียน
         27 เม.ย.61   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ม.แม่โจ้ แพร่
สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2560)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หากเกรดต่ำกว่าที่สาขากำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (เกรด 6 เทอม)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon เกรดเฉลี่ย (GPAX)

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 28 มี.ค. - 17 เม.ย.61
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  27 เม.ย.61

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ม.แม่โจ้ ชุมพร
สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2560)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หากเกรดต่ำกว่าที่สาขากำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (เกรด 6 เทอม)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon เกรดเฉลี่ย (GPAX)

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 28 มี.ค. - 17 เม.ย.61
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  27 เม.ย.61

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตา ม.แม่โจ้ 3 วิทยาเขต (ใช้เกรด+พอร์ต) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.แม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ #ม.แม่โจ้ แพร่ #ม.แม่โจ้ ชุมพร #ม.แม่โจ้

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?