TCAS 61 รอบ 3 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 25 เม.ย. 61  55,835 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 13 คณะ 2,191 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
896 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 10 สาขาวิชา
365 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
35 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
150 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
135 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
45 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
140 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
65 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
40 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยรายละเอียดการเปิดรับสมัครใน TCAS รอบ 3 ซึ่งเปิดรับทั้ง ม.6 และ ปวช. บางสาขาไม่ใช้เกรดด้วย ใช้คะแนน GAT PAT ซึ่งจะมีคณะไหนเปิดรับบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 24 สาขาวิชา รวม 896 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 10 สาขาวิชา รวม 365 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทั้ง ม.6 สายวิทย์ และศิลป์คำนวณ
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 4 สาขาวิชา รวม 35 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาออกแบบสนเทศสามมิติ)
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 4, PAT 6

คณะการบริหารและการจัดการ
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 หลักสูตร(บธ.บ., วท.บ.) รวม 150 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6  สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณ
 
ทดสอบ Icon มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 3 สาขาวิชา รวม 135 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 3 สาขาวิชา รวม 45 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช. ในสายที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 2, PAT 3, PAT 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 สาขาวิชา รวม 140 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร รับทั้ง ม.6 สายวิทย์ และศิลป์คำนวณ
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

วิทยาลัยนานาชาติ
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 65 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณ หรือ ปวช. ในสายที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 3

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน PAT 1, PAT 2, PAT 3

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 100 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 90 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 สายวิทย์ หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 3

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  ทดสอบ Icon เปิดรับ 10 สาขาวิชา รวม 120 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนจบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #ลาดกระบัง #สจล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?