ซ่อน
แสดง

เช็กด่วน! รับตรงรอบ 3 มอ. เปลี่ยนรหัสวิชา พร้อมเพิ่ม/ลดคณะ+จำนวนรับ []

วิว
      ตอนนี้คะแนนออกครบทุกตัวแล้ว น้องๆ หลายคนก็เริ่มวางแผนเรื่องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่อ บางคนอาจจะเตรียมสมัครรอบ 2 ที่บางมหาวิทยาลัยยังเปิดรับอยู่ บางคนอาจจะรอรอบ 3 สมัครรับตรงพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคมนี้ หรือบางคนอาจจะรอรอบ Admission ที่พอคุ้นเคยกันอยู่
 
เช็กด่วน! รับตรงรอบ 3 มอ. เปลี่ยนรหัสวิชา พร้อมเพิ่ม/ลดคณะ+จำนวนรับ
 
      แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัครในรอบที่ 3 รอบที่ 4 แต่บางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกระเบียบการมาให้เตรียมตัวก่อนแล้ว บางมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบการฉบับเต็มพร้อมรับสมัคร บางมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นเพียงระเบียบการย่อย สำหรับแจ้งเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติที่สาขาวิชาต้องการ เพื่อให้น้องๆ ได้สมัครสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ ที่ต้องการใช้คะแนนเท่านั้น
 
     เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. ที่ประกาศระเบียบการรอบรับตรงร่วมกัน หรือ TCAS รอบ 3 ออกมาก่อนหน้านี้ ให้น้องๆ ได้เตรียมตัว แต่ล่าสุด ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกระเบียบการฉบับใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร คณะ-สาขาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนการรับสมัคร ซึ่งพี่แนนนี่สรุปได้ดังนี้
 
(หมายเหตุ: เป็นข้อมูลใหม่ อัพเดท 3 เมษายน 2561)
 
    การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ปัจจุบันไม่กำหนดขั้นต่ำหน่วยกิตของผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษแล้ว
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันไม่กำหนดขั้นต่ำหน่วยกิตของผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แล้ว
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)
- เพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนด (คลิก)
 
คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
- ปัจจุบันไม่กำหนดขั้นต่ำหน่วยกิตของผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแล้ว
 
คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย ปัจจุบันกำหนดให้มีผลการเรียนจากกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ขั้นต่ำ จาก 8 หน่วยกิต เป็น 10 หน่วยกิต
- สาขาวิชาเอกจิตวิทยา ปัจจุบันไม่กำหนดขั้นต่ำหน่วยกิตของผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
- เปลี่ยนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไปอยู่ในวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
 
    การเพิ่ม-ลดสาขา และจำนวนรับสมัคร
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
- เพิ่มและลดจำนวนการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
รับสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชสระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รับเพิ่มจาก 2 คน เป็น 3 คน
 • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับเพิ่มจาก 3 คน เป็น 5 คน
 • สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต รับเพิ่มจาก 3 คน เป็น 10 คน
   
รับสมัครแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
 • สาขาวิชสระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รับเพิ่มจาก 1 คน เป็น 2 คน
 • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับเพิ่มจาก 2 คน เป็น 5 คน
 • สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต รับเพิ่มจาก 2 คน เป็น 10 คน
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี
- งดรับสาขาวิทยาศาสตร์นิเทศ
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี
- งดรับสาขาตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
 
คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี
- รับสมัครเพิ่มในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 • สาขาวิชาเทคโนลียีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหรกรรมยางพารา
 • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.)
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาทรัพยากรประมง
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
   
คณะศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี
- รับสมัครเพิ่มในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
   
    การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- บางสาขาวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ในการสมัครรอบที่ 3 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะ หรือสาขาที่เปิดรับสมัคร น้องๆ จะต้องตรวจสอบใหม่ “รหัสวิชา” ให้ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครอีกครั้งนึงค่ะ

 
     นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศยกเลิกการสละสิทธิ์ กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถขอสละสิทธิ์ผ่านทางทปอ. ได้ค่ะ
 
เช็กด่วน! รับตรงรอบ 3 มอ. เปลี่ยนรหัสวิชา พร้อมเพิ่ม/ลดคณะ+จำนวนรับ
 
     น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัคร TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่าลืม! ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยนะคะ นอกจากนี้สำหรับระเบียบการในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (ทุกสถาบัน) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก หรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ดังนั้นให้น้องๆ หมั่นเข้าไปตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอค่ะ
 
>> ระเบียบการฉบับเต็ม (แก้ไข: 3 เมษายน 2561) คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas61 #รับตรง61 #tcas รอบ3 #รับตรงทั่วไป #รอบ 3 รับตรงทั่วไป #รับตรง สงขลานครินทร์ #รับตรงม.อ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?