มาดู! How to คิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ ใน 5 Steps []

วิว
มาดู! How to คิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ ใน 5 Steps
 
     สวัสดีค่ะ หลังจากที่ สทศ. ได้ประกาศคะแนนสอบกลางทุกวิชาออกมาเรียบร้อยแล้ว หลายๆ คนเริ่มคาดคะเนสัดส่วนคะแนนของตัวเองตามองค์ประกอบในแต่ละสาขาวิชาที่อยากเข้า ซึ่งรอบที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ คือ รอบที่ 3 หรือรอบรับตรงร่วมก้น โดยจะเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกมหาวิทยาลัยในวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม
 
มาดู! How to คิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ ใน 5 Steps
 
     แม้ว่ารอบ 3 จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ แต่วิธีการคัดเลือก หรือการพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย พูดง่ายๆ คือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการคิดคะแนนที่แตกต่างกันออกไป วันนี้พี่แนนนี่ก็มีวิธีการคิดคะแนนในรอบรับตรงร่วมกัน หรือ TCAS รอบ 3 ของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาฝากกัน โดยคิดง่ายๆ 5 ขั้นตอนดังนี้
 
ขั้นที่ 1
     น้องๆ ต้องสำรวจองค์ประกอบคะแนนของสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร ว่ามีคะแนนอะไรบ้าง ค่าน้ำหนักเท่าไหร่ มีกำหนดขั้นต่ำเท่าไหร่
เช่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนน  GAT 20% PAT1 20% PAT3 60%
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ใช้คะแนน PAT7.1 25% วิชาสามัญ; ภาษาไทย 25% ภาษาอังกฤษ 25%  สังคมศึกษาฯ 25%
 • คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 70% PAT1 30% และกำหนดขั้นต่ำ PAT1 25%
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 20% วิชาสามัญ; คณิตศาสตร์1 20% เคมี 20% ชีววิทยา 20% ฟิสิกส์ 20% และกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 40%
   
ขั้นที่ 2
      สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา น้องๆ จะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในวิชาที่กำหนดก่อน จึงจะสามารถสมัครได้ ซึ่งมีวิธีการคิดคะแนนขั้นต่ำ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม GAT-PAT และกลุ่ม 9 วิชาสามัญ ดังนี้ (*ถ้าสาขาวิชาที่ต้องการไม่ได้กำหนด ข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลยค่ะ)
 • กลุ่ม GAT-PAT
     ให้น้องๆ นำเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คูณกับคะแนนเต็ม (300) แล้ว หารด้วย 100 น้องจะได้คะแนนขั้นต่ำของวิชานั้นๆ เช่น PAT1 กำหนดขั้นต่ำ 25% เท่ากับว่า (25 x 300) / 100 = 75 ดังนั้นคะแนน PAT1 ของน้องจะต้องมากกว่า 75 คะแนนจึงจะสามารถสมัครได้
 • กลุ่ม 9 วิชาสามัญ
     เนื่องจาก 9 วิชาสามัญมีคะแนนเต็ม คือ 100 คะแนน น้องๆ เลยสามารถมองเห็นได้ง่ายๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษกำหนดขั้นต่ำไว้ 25% ดังนั้นถ้าน้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้
หมายเหตุ: ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็ไม่สามารถสมัครได้
 
ขั้นที่ 3
     นำคะแนนที่ได้ ในแต่ละวิชาที่ต้องการมาคิดคะแนน โดยการคัดเลือกรับตรง ของจุฬาฯ จะมีคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน ให้น้องๆ แบ่งการการคิดคะแนนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม GAT-PAT และกลุ่ม 9 วิชาสามัญ
 • กลุ่ม GAT-PAT
     ให้น้องนำ คะแนนที่ได้ มาคูณกับค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด (ทีละวิชา)
 • กลุ่ม 9 วิชาสามัญ
     ให้น้องนำ คะแนนที่ได้ มาคูณ 3 แล้วนำไปคูณกับค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด (ทีละวิชา)
หมายเหตุ: คิดคะแนนทุกวิชาตามองค์ประกอบที่กำหนด
 
ขั้นที่ 4
      นำคะแนนแต่ละวิชา (ตามที่องค์ประกอบกำหนด) ในขั้นที่ 2 มาบวกกัน เท่านี้น้องๆ ก็จะได้คะแนนของตัวเองที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 30,000 คะแนนแล้วค่ะ (*ถ้าสาขาวิชาที่สมัครไม่ได้กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ ถือว่าคิดคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 
ขั้นที่ 5
     สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ ให้น้องๆ นำเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คูณกับคะแนนเต็ม (30,000) แล้ว หารด้วย 100 น้องจะได้คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 45% เท่ากับว่า (45 x 30,000) / 100 = 13,500 ดังนั้นคะแนนรวมของน้องจะต้องมากกว่า 13,500 คะแนนจึงจะสามารถสมัครได้
 
  ตัวอย่าง (1)
      น.ส.เด็กดี มีคะแนน GAT 220 คะแนน PAT1 100 คะแนน ต้องการสมัคร คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 70% PAT1 30% และกำหนดขั้นต่ำ PAT1 25% ซึ่งเท่ากับว่า จะต้องมีคะแนนมากกว่า 75 คะแนน (ขั้นที่ 2 (25 x 300) / 100) แต่น.ส.เด็กดีได้ PAT1 100 คะแนน จึงสามารถสมัครได้
วิธีคิด
 • GAT: 70 x 220 = 15,400 คะแนน
 • PAT1: 30 x 100 = 3,000 คะแนน
ดังนั้น (ขั้นที่ 4) 15,400 + 3,000 = 18,400 คะแนน
 
  ตัวอย่าง (2)
     นายทีแคส มีคะแนนได้คะแนน GAT 200 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์1 43 คะแนน วิชาเคมี 34 คะแนน ชีววิทยา 28 คะแนน ฟิสิกส์ 31 คะแนน ต้องการสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 20% วิชาสามัญ; คณิตศาสตร์1 20% เคมี 20% ชีววิทยา 20% ฟิสิกส์ 20% และกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 40%
วิธีคิด
 • GAT: 20 x 200 = 4,000 คะแนน
 • คณิตศาสตร์ 1: (40 x 3) x 20 = 2,400 คะแนน
 • เคมี: (31 x 3) x 20 = 1,860 คะแนน
 • ชีววิทยา: (28 x 3) x 20 = 1,680 คะแนน
 • ฟิสิกส์: (33 x 3) x 20 = 1,980 คะแนน
ดังนั้น (ขั้นที่ 4) 4,000 + 2,400 + 1,860 + 1,680 + 1,980 = 11,920 คะแนน
     คณะฯ กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 40% (ขั้นที่ 5) เท่ากับว่า (40 x 30,000) / 100 = 12,000 นายทีแคส ได้ 11,920 น้อยกว่าคะแนนรวมขั้นต่ำ จึงไม่สามารถสมัครสาขาวิชานี้ได้ค่ะ
 
     หมายเหตุ: เรื่องคะแนนขั้นต่ำ
- ถ้าคะแนนแต่ละวิชาจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่คะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ก็ไม่สามารถสมัครได้
- ถ้าคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่คะแนนแต่ละวิชาไม่ผ่านเกณฑขั้นต่ำที่กำหนด ก็ไม่สามารถสมัครได้
 
     สำหรับใครที่คิดคะแนนของตัวเองได้แล้ว สามารถเปรียบเทียบกับคะแนนรับตรงปี 2560 ได้โดยคลิกที่รูปภาพค่ะ
 
มาดู! How to คิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ ใน 5 Steps
 
      นอกจากนี้ถ้าสาขาวิชาที่น้องๆ สมัครใช้คะแนนวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ให้น้องๆ รอโปรแกรมคำนวณคะแนนจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะแม่นยำมากกว่าค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #ร่ับตรงทั่วไป #รับตรง จุฬา #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬา #CU #รับตรง 61 #TCAS61 #คิดคะแนน รับตรงจุฬาฯ #TCAS รอบ3 #รอบ3 รับตรงทั่วไป #รอบ3 #รับตรงร่วมกัน #รอบ3 รับตรงร่วมกัน #รับตรงร่วมกัน จุฬา #รับตรง จุฬา61

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?