TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว

รับตรงร่วมกัน ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
 27 เม.ย. 61  0 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
307 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต
140 ที่นั่ง
- GPAX
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
83 ที่นั่ง
- GPAX
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
205 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
85 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
80 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
285 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
80 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
75 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
35 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
Portfolio
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ รอบโควตา (รอบ 2) ว่าจัดเต็มแล้ว รอบ 3 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเต็มยิ่งกว่าค่ะ เพราะเปิดรับไปเกือบสองพันที่นั่ง ครบทุกคณะ ทั้งที่วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตอำนาจเจริญ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง)

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ทดสอบ Icon แพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) <คลิก>

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชความผิดปกติของการสื่อความหมาย <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิช(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ <คลิก>

 คณะเภสัชศาสตร์
   ทดสอบ Icon เภสัชศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะทันตแพทยศาสตร์
   ทดสอบ Icon ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะวิทยาศาสตร์
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน <คลิก>

 คณะเทคนิคการแพทย์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค <คลิก>

 คณะสาธารณสุขศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <คลิก>

 คณะกายภาพบำบัด
   ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชากิจกรรมบำบัด <คลิก>

 คณะพยาบาลศาสตร์
   ทดสอบ Icon พยาบาลศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะสัตวแพทยศาสตร์
   ทดสอบ Icon สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม <คลิก>

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล <คลิก>

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม(นานาชาติ) <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) <คลิก>

 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ <คลิก>
   ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต <คลิก>

 วิทยาลัยศาสนศึกษา
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา <คลิก>
 
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
   ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม <คลิก>

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเวชระเบียน <คลิก>

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ <คลิก>
   ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
   ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม <คลิก>

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) <คลิก>

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 19 คณะ 2,105 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล #รับตรงร่วมกัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?