ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับ ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า 746 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 เม.ย. 61  35,787 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 10 คณะ 746 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ 2 สาขาวิชา
23 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคโนโลยี 6 สาขาวิชา
125 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
110 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
92 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
85 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา (ระบบพิเศษ)
20 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ ผ่าน กสพท 61
13 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ แนะนำว่าช่วงนี้น้องๆ ควรเตรียมข้อมูล TCAS รอบ 3 เอาไว้ก่อนเลย ถึงวันสมัครจะได้เลือกถูก ซึ่งเลือกได้ 4 อันดันเท่านั้น อีกหนึ่งสถาบันที่พี่แป้งมาบอกวันนี้คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า เลือก GAT PAT รอบที่ดีที่สุดได้ด้วยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับ ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า 746 ที่นั่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช./กศน.)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT ที่ใช้ได้คือ รอบ 1/60, รอบ 2/60 และ รอบ ก.พ.61

คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ และเกณฑ์คะแนน
คณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
     สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  23  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 1 PAT 2  

คณะเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     สาขาวิชาประมง
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  125  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 1 PAT 2  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 1  PAT 2

คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาสื่อนฤมิต
     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  110  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 1  PAT 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระบบปกติ)
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระบบพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  92  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 1  PAT 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาภาษาไทย (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาไทย (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาจีน (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาจีน (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (ระบบพิเศษ)
     สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ระบบปกติ)
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนาธรรมอาเซียน (เขมร)
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนาธรรมอาเซียน (ลาว)
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนาธรรมอาเซียน (เวียดนาม)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  258  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT PAT 7

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  85  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT 100%

คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาจิตวิทยา (ระบบพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT 100%

คณะเภสัชศาสตร์ - คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon ตามเกณฑ์ กสพท 61
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  23  ที่นั่ง

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับ ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า 746 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับ ม.6-เด็กซิ่ว-เทียบเท่า 746 ที่นั่ง) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #รับตรงร่วมกัน #ม.มหาสารคาม #มมส.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?