รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61 []

วิว
     ใกล้สมัครสอบรอบ 3 รอบ 4 เข้ามาทุกที หลายๆ คนคงเตรียมหาข้อมูลคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ก็แหม...ในประเทศไทยเราเนี่ย มีสาขา มีคณะให้เลือกเรียนหลากหลาย และก่อนที่เราจะสมัครเรียนที่ไหน เราก็ต้องรู้จักสถานที่นั้น โดยเฉพาะ “หลักสูตร” ที่เราจะต้องศึกษาตลอด 4 – 6 ปี
 
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
     หลายคนอาจจะสงสัยว่า “ทำไมเราต้องศึกษาหลักสูตร” ก่อนด้วย ก็เพราะว่า การดูหลักสูตรทำให้เรารู้ว่า ตลอดการศึกษา เราจะต้องเรียนอะไรกันบ้าง ตรงกับที่เราคิดเอาไว้หรือป่าว เพราะบางครั้งแค่ ชื่อสาขา ชื่อคณะ ก็ไม่สามารถบอกการเรียนการสอนเราได้หมด โดยปกติแล้วบรรดาหลักสูตร จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ อาจจะเพิ่มเติม หรือลดรายวิชา เปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเนื้อหาในการสอน เพื่อให้ทันสมัย ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าเราเรียนไม่เหมือนรุ่นพี่หรือบางวิชาที่เราอยากจะเรียนหายไป แต่ทางที่ดี ก็ควรจะศึกษาก่อน จริงไหมล่ะคะ
      ล่าสุด พี่แนนนี่เห็นทางแฟนเฟจ “นิเทศจุฬาฯ พาไปไหน” ซึ่งเป็นเพจของรุ่นพี่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 โดยสรุปได้ 6 ข้อ ดังนี้
 
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
     ทางคณะฯ ได้ปรับปรุง ทั้งเนื้อหาวิชาเรียน โครงสร้างหลักสูตร และชื่อสาขาใหม่  4 สาขาวิชา ได้แก่
 • สาขาวารสารสนเทศ (Journalism and Information) เป็น “สาขาวิชาวารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media: JN)
 • สาขาวิชาการกระจายเสียง (Broadcasting) เป็น “สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production: MD)”
 • สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising) เป็น “สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications: ABC)”
 • 4) สาขาวิชาวาทวิทยา (Speech Communication) เป็น “สาขาวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication: SP)”
   
ส่วนในสาขาวิชาต่อไปนี้ ยังใช้ชื่อตามเดิมอยู่ค่ะ
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations: PR)
 • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • สาขาการสื่อสารการแสดง (Performing Arts: PA)
   
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
เน้นให้เลือกเรียนตามความสนใจของตัวเองมากขึ้น
 • เปิดโอกาสให้ศึกษาแบบบูรณาการมากขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก และนำมาคิดหน่วยกิตในสาขาวิชาเอกที่เราเลือกเรียนได้ เช่น ถ้าเรียนสาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ สามารถเรียนรายวิชาการรายงานข่าวเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ของสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อเป็นวิชาในสาขาได้
   
 • ถ้าต้องการเรียนวิชาโทในคณะ แต่ไม่อยากเลือกแค่สาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียวก็สามารถเลือกจากหลายๆ วิชาได้
   
 • สามารถเลือกเรียนอย่างอื่น นอกเหนือจากวิชาของคณะนิเทศฯ เป็นสาขาวิชาโทได้อีกด้วย ได้ทั้งเพื่อนต่างคณะ ทั้งความรู้ใหม่ๆ เช่น อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา
   
 • ปัจจุบันก่อนจะเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ จะมีวิชาบังคับที่ต้องเรียนก่อนจะเข้าสาขา แต่หลังจากนี้จะไม่มีวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาบังคับในการเข้าสาขาวิชาแล้ว ดังนั้นจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานของคณะ และวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างอิสระตามความสนใจของเราเลย
   
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
     ปกติจะเริ่มเข้าเรียนสาขาวิชาที่เราเลือกเอง หรือที่เรียกว่า เข้าภาค ตอนปี 3 เทอม 1 แต่หลักสูตรใหม่ ต้องการให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เลือกได้อย่างเข้มข้น รู้ลึก รู้จริงมากขึ้น จึงเลื่อนเวลากาเข้าภาคเร็วขึ้น 2 เทอม เป็นปี 2 เทอม 1
 
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
      เนื่องจากปัจจุบัน เป็นยุคดิจิทัลที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทางคณะฯ เห็นว่าทักษะด้านดิจิทัลนั้นสำคัญ จึงเปิดรายวิชาหรือปรับเนื้อหาใหม่ 255 รายวิชา ดังนั้นนิสิตใหม่จะได้เรียนวิชาที่สอดรับกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล อุตสาหกรรมสื่อและการสื่อสาร ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ ตัวอย่าง เช่น “วิชาการบริหารจัดการสื่อดิจิตอล” “วิชาการสื่อสารเครือข่ายโลก”
 
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
     ทางคณะฯ ต้องการเน้นให้นิสิตได้ประสบการณ์จริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกการทำงานจริง และเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ จึงได้มีการขยายระยะเวลาในการฝึกงานให้ยาวขึ้น จากเดิม 200 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน) เป็น 400 ชั่วโมง (ประมาณ 4 เดือน) โดยบางสาขาวิชาสามารถแยกฝึกงานออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฝึกของแต่ละสาขา
     นอกจากจะมีเวลาสั่งสมประสบการณ์หลากหลาย มากมาย และยังมีโอกาสได้ค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
รู้ยัง! นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ปี 61
 
     เมื่อเข้าภาคในปี 2 เทอม 1 แล้ว นิสิตสามารถเลือกไปศึกษาเเลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาวิชาของตนได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 
     โอ้โห...เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากเลยล่ะคะ น้องๆ คนไหนสนใจเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครผ่านระบบ TCAS ทั้งในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (9-13 พ.ค.) และรอบที่ 4 Admission (6-10 มิ.ย.) และอย่าลืม ตรวจสอบคุณสมบัติ และองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการพิจารณาด้วยนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก FB: นิเทศจุฬาฯ พาไปไหน
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS61 #รับตรง #แอดมิชชั่น #รับตรง61 #Admission 61 #นิเทศศาสตร์ #นิเทศ #นิเทศ จุฬา #จุฬา #จุฬาลงกรณ์ #CU #เปลี่ยนหลักสูตร #รับตรง นิเทศ #TCAS รอบ3 #รับตรงร่วมกัน #รับตรง จุฬา #แอดมิชชั่น จุฬา #TCAS รอบ4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?