ซ่อน
แสดง

เด็กซิ่วลุย TCAS รอบ 3 สถาบันไหนใช้ GAT PAT ปีเก่า ได้ - ไม่ได้ มาดู! []

วิว
เด็กซิ่วลุย TCAS รอบ 3 สถาบันไหนใช้ GAT PAT ปีเก่า ได้ - ไม่ได้ มาดู!
          สวัสดีค่ะ อีกไม่นานรับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะคะ มีหลายสถาบันเลยที่อ้าแขนรับน้องๆ เด็กซิ่วเข้าไปเรียน แล้วก็มีการเรียกใช้คะแนน GAT PAT ด้วย ใครหยิบใบคะแนนมาดูแล้ว อยากจะใช้คะแนนเก่ามากกว่าคะแนนใหม่ วันนี้พี่เมก้าก็รวบรวบมาให้แล้วค่ะ มาดูกันว่า สถาบันไหนใช้ GAT PAT ปีเก่า ได้ - ไม่ได้ จะได้วางแผนยื่น 4 สาขาวิชาอย่างมั่นใจ 

เด็กซิ่วลุย TCAS รอบ 3 สถาบันไหนใช้ GAT PAT ปีเก่า ได้ - ไม่ได้ มาดู!
 
รายชื่อคณะ/มหา'ลัย ที่ใช้คะแนนปีเก่า "ได้"
ใช้คะแนนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 และปีการศึกษา 2561

ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรม
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์)

ม.เกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon วิทยาเขตบางเขน
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตร
 
ทดสอบ Icon คณะประมง
 
ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกำแพงแสน
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon วิทยาเขตศรีราชา
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
 
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ทดสอบ Icon วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทดสอบ Icon สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน

ม.แม่ฟ้าหลวง
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจีนศึกษา)
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน)

ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโบราณคดี
 
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะโครงการฟิสิกส์ 5 ปี (ครู))
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจวิศวกรรม ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT)  

ม.มหิดล
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon รับตรงร่วมกัน
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จิตวิทยาคลินิค จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน)
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา)
 
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ (สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ประติมากรรม ศิลปะไทย การออกแบบ ศิลปะการถ่ายภาพ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ศิลปะการดนตรีและการแสดง)
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
ทดสอบ Icon รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
ทดสอบ Icon รับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)
ทดสอบ Icon รับนักเรียนพิการ
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง การระหว่างประเทศ)

ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon ทุกคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 3

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ทดสอบ Icon ทุกคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 3

ส.ลาดกระบังฯ
 ทดสอบ Icon ทุกคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 3

รายชื่อคณะ/มหา-ลัยที่ใช้คะแนนปีเก่า "ไม่ได้"
ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 เท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ทดสอบ Icon ทุกคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 3 (ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่รับเด็กจบปีการศึกษา 2560 เท่านั้น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon ทุกคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 3

ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กสพท)
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ / โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ)
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) การสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) พลศึกษา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการพิเศษ (วิทย์) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการพิเศษ (ศิลป์))

          เลื่อนรายชื่อคณะ/มหา'ลัยดูแล้วตื่นเต้นดีมั้ยคะ? นี่ขนาดระเบียบการรอบ 3 ยังทยอยออกมาไม่ครบ แต่ก็เห็นชัดเลยว่าหลายสถาบันอนุญาตให้ใช้คะแนน GAT PAT ปีเก่าได้ แบบนี้น้องๆ เด็กซิ่ว ที่เล็งว่าจะใช้คะแนนเก่าอยู่ก็คงโล่งใจไปตามๆ กัน

          แต่นอกจากนี้ก็อย่าลืมเช็กนะคะว่าคะแนนหมดอายุรึเปล่า เรื่องคุณสมบัติเฉพาะก็จำเป็นเหมือนกันค่ะ บางที่กำหนดแผนการเรียน กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนสอบ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบนะคะ ถ้ามีข้อมูลไหนอัปเดต พี่เมก้าก็จะรีบมาแจ้งให้น้องๆ ทราบอีกทีค่ะ  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 3 #รับตรงร่วมกัน #TCAS61 #เด็กซิ่ว #ซิ่ว #Fossil #เติมไฟเด็กซิ่ว #เติมไฟเด็กซิ่ว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?