/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับ 791 ที่นั่ง บางสาขาไม่ใช้เกรด) []

วิว
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว
 24 เม.ย. 61  40,560 วิว
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 วันรับสมัคร
26 - 28 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 793 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
368 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
136 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ เผยรายละเอียดมาอีกหนึ่งพระจอมเกล้านะคะ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบนี้เปิดรับรวมเยอะอยู่กว่า 791 ที่นั่ง ทุกคณะเลยค่ะ ข่าวดีคือ บางคณะไม่ใช้เกรด บางคณะไม่ใช้ GAT PAT วิชาสามัญอะไรเลย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับ 791 ที่นั่ง บางสาขาไม่ใช้เกรด)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
      สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
      สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
      สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 368 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิทย์, คณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75 (ยกเว้น นานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 3.00)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
      สาขาวิชาสถิติ
      สาขาวิชาเคมี
      สาขาวิชาจุลชีววิทยา
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สองภาษา)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 136 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ GPA วิทย์, คณิต, ภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย  20  ที่นั่ง
     -  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
     -  มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน  5  ที่นั่ง
     -  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  30  ที่นั่ง
     -  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียอาตส์  2  ที่นั่ง
     -  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
     -  มีผลสอบ GAT, PAT 6
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชามีเดียการแพทย์และวิทยาศาสตร์  5  ที่นั่ง
     -  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
     -  มีผลสอบ GAT, PAT 2, PAT 6


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - เอกไฟฟ้ากำลัง
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - เอกอิเล็กทรอนิกส์
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - เอกคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 60 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 3, PAT 5

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เครื่องกล
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ไฟฟ้า
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - อุตสาหการ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - โยธา
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2, PAT 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย - มีเดียดิจิทัล
      สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย - การพัฒนาเกมส์
      สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย - มีเดียชีวการแพทย์
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  5  ที่นั่ง
     -  รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
     -  ใช้ GPAX, GPA เป็นเกณฑ์คะแนน
     -  มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  25  ที่นั่ง
     -  รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
     -  ใช้ GPAX, GPA เป็นเกณฑ์คะแนน
     -  มีผลสอบ GAT, PAT 1


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
      สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหการ (นานาชาติ)
      สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 80 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ GPAX เป็นเกณฑ์คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 4 (ยกเว้นออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้ PAT 6)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2, PAT 3

วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับรวม 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลการเรียน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เป็นเกณฑ์คะแนน

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับ 791 ที่นั่ง บางสาขาไม่ใช้เกรด) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #รับตรงร่วมกัน #มจธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?