TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว) []

มจพ. เผยรายละเอียดรับตรงรอบ 3 ใช้คะแนน O-NET GAT PAT วิชาสามัญ
45,382 6
TCAS61 รอบ 3 ปิดรับสมัครแล้ว

รับตรงร่วมกัน มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวม 12 คณะ 1,875 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
95 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT PAT
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
190 ที่นั่ง
- GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยนานาชาติ การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
120 ที่นั่ง
- GPAX
GAT PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GAT PAT
วิชา
สามัญ
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
360 ที่นั่ง
- GPAX
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GAT PAT
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
160 ที่นั่ง
- GPAX
O-NET
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ ออกครบทั้ง 3 พระจอมเกล้าแล้วนะคะ สำหรับรายละเอียด TCAS รอบ 3 ก่อนหน้านี้ สจล. และ มจธ. ก็ประกาศไปแล้ว ถึงคราวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีคณะไหนเปิดรับรอบนี้บ้าง
 
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะที่เปิดรับ จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ทดสอบ Icon สาขา TE CEE ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon กำหนด PAT 2, PAT 3 คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6
 
ทดสอบ Icon สาขาออกแบบภายใน ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon สาขา IPTM รับทั้งสายวิทย์และศิลป์คำนวณ
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon สาขา TA รับทั้งสายวิทย์และศิลป์คำนวณ
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon รับผู้ที่จบ ม.6 ทุกสาขา
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เปิดรับทั้ง ม.6, ปวช., เด็กซิ่ว) 
#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #รับตรงร่วมกัน #พระนครเหนือ #มจพ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

4 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?