/>
ซ่อน
แสดง

เช็กที่นี่เลย! รวมกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ กสพท ใน TCAS รอบ3 (Update: 28/05/2018) []

วิว
     ก่อนหน้านี้ พี่แนนนี่ได้รวบรวมวันประกาศผลและวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยใน TCAS รอบ 3 ไว้ (คลิก) ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า วันสอบสัมภาษณ์ของกลุ่มสถาบันแพทย์ฯ หรือ กสพท จะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ แต่ละสถาบัน โดย กสพท จะประกาศรายชื่อให้ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้
 
    นอกจากกสพท จะระบุวันที่ประกาศรายชื่อแล้ว ยังขอให้น้องๆ ตรวจสอบกำหนดการวันรายงานตัว วันสอบสัมภาษณ์ และวันตรวจร่างกาย กับทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เลือกไว้ เพราะบางสถาบันเริ่มรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 
     วันนี้พี่แนนนี่เลยรวบรวมวันรายงานตัว วันสอบสัมภาษณ์ และวันตรวจร่างกาย ของคณะทางสถาบันกลุ่มสถาบันแพทย์ฯ (กสพท) ทั้งคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มาฝากเพิ่มเติมค่ะ
 
  คณะแพทยศาสตร์
สถาบัน วันรายงานตัว
 
วันสอบสัมภาษณ์
 
วันตรวจร่างกาย Link
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย+ทหารอากาศ 1 มิถุนายน 4 มิถุนายน 1 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 มิถุนายน* 4 มิถุนายน 1-2 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มิถุนายน 1 มิถุนายน 1 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี + จุฬาภรณ์ 3 มิถุนายน 4 มิถุนายน 2 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล 1, 4มิถุนายน 1, 4 มิถุนายน* 1, 4 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 6 มิถุนายน 8 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 6 มิถุนายน 9 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 มิถุนายน 4 มิถุนายน 3 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 มิถุนายน 5 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) 1 มิถุนายน 1 มิถุนายน 4-5 มิถุนายน คลิก
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย-หญิง) 1 มิถุนายน 5 มิถุนายน 1-2 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 มิถุนายน 6 มิถุนายน 6 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยบูรพา 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 มิถุนายน 10 มิถุนายน 10 มิถุนายน คลิก
  มหาวิทยาลัยสยาม 3 มิถุนายน 3 มิถุนายน 3 มิถุนายน คลิก
     หมายเหตุ: (*) ธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม
                           ศิริราชฯ ลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสาร ภายใน 29 พฤษภาคม
                         

 
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบัน วันรายงานตัว วันสอบสัมภาษณ์ วันตรวจร่างกาย Link
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน - คลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล * 4 มิถุนายน 3 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 6 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 8 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 มิถุนายน 11 มิถุนายน - คลิก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 มิถุนายน 1 มิถุนายน ** คลิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 มิถุนายน 8 มิถุนายน - คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - - -

     หมายเหตุ: (*) มหิดล ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน
                     (
**) ธรรมศาสตร์ โหลดเอกสารภายใน 31 พฤษภาคม

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบัน วันรายงานตัว
 วันสอบสัมภาษณ์
วันตรวจร่างกาย Link
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน - คลิก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 5 มิถุนายน 5 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล - 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
- - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
- - -
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - -

คณะเภสัชศาสตร์
สถาบัน วันรายงานตัว วันสอบสัมภาษณ์ วันตรวจร่างกาย Link
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * 4 มิถุนายน 6 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล - 4 มิถุนายน 3 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - 4 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 7 มิถุนายน 7 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน 4 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 4 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - -
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 มิถุนายน 5 มิถุนายน 5 มิถุนายน คลิก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 5 มิถุนายน - คลิก
มหาวิทยาลัยพายัพ - 1 มิถุนายน - คลิก
     หมายเหตุ: (*) จุฬาฯ ให้กรอกข้อมูลออนไลน์ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561
 
     สำหรับคณะไหนที่ยังมีเครื่องหมาย (-) ให้รอการแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งนึงค่ะ
     น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกสาขาในกลุ่ม กสพท อย่าลืม!! เข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ (clearing house) ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 แล้วปริ้นท์ใบยืนยันสิทธิ์ พร้อมเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ทางสถาบันกำหนดไว้ให้เรียบร้อย และที่สำคัญ บางสถาบันอาจจะทีกำหนดการให้ลงทะเบียนก่อนไปรายงาน ในช่วงเวลาหลังจากที่ประกาศผล ดังนั้นต้องตรวจสอบให้รอบคอบด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas61 #รับตรง61 #กสพท #สัมภาษณ์กสพท #กสพท61 #สัมภาษณ์รอบ3 #tcas รอบ3 #สัมภาษณ์แพทย์ #สัมภาษณ์ทันตะ #สัมภาษณ์เภสัช #สัมภาษณ์สัตวแพทย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?