จำนวนรับหรือเงินทอน! รวมคณะ/สาขา แอดมิชชั่น 61 ที่เปิดรับไม่เกิน 5 ที่นั่ง []

วิว

          สวัสดีค่ะ ที่หน้าเว็บของ ทปอ. ได้มีประกาศรายละเอียด TCAS รอบ 4 มาแล้ว เปิดๆ ดูจะเห็นได้เลยว่าในปีนีมีช่องเพิ่มจากปีที่แล้ว เช่น รหัสคณะที่รับรวม หรือช่องคุณสมบัติพิเศษที่มีแต่เดิม ในหลายมหาวิทยาลัยก็ใส่รายละเอียดชัดเจนขึ้น มีการกำหนดเกรดในบางสาขาด้วย

          นอกจากจะลุ้นว่าสาขาที่เราอยากเข้าเปิดรับในรอบแอดมิชั่นหรือไม่ ยังต้องลุ้นต่อด้วยว่า จะรับจำนวนเยอะหรือเปล่า จากระเบียบปีนี้พบว่า
มีสองร้อยกว่าสาขาที่เปิดรับไม่เกิน 5 ที่นั่ง จะมีสาขาไหนบ้างรวมมาให้แล้ว ดูกันเลย!
 
จำนวนรับหรือเงินทอน! รวมคณะ/สาขา แอดมิชชั่น 61 ที่เปิดรับไม่เกิน 5 ที่นั่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาฯ
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาจีน
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สกลนคร
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาาทรัพยากรเกษตร
     คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
     คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาเยอรมัน


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาจีน


ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาเยอรมัน
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาอาหรับ
     คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบภาษาบาลี


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกกีฏวิทยา)
     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกโรคพืชวิทยา)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ)
     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
     คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิทย์
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศิลป์
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
     คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
     คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ


ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง
     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลฯ
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ฯ
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ฯ
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
     สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลฯ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลฯ แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
     วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
     วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
     คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู


มหาวิทยาลัยบูรพา
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการตลาด
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 2 ภาษา
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
     วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
     โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (สระแก้ว) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
     โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (สระแก้ว) กลุ่มวิชาการตลาด
     โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (สระแก้ว) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
    คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะพยาบาลศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร


มหาวิทยาลัยมหิดล
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (นานาชาติ)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ


มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชานิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชานิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอาหรับฯ แขนงวิชาภาษาอาหรับ
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอาหรับฯ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี สาขาวิชาภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี สาขาวิชาภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี (หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกพลศึกษา


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหราลาดกระบัง
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา)


ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ


ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

 
*อ้างอิงข้อมูลจาก ระเบียบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4
http://tcas.cupt.net/src/tcas61r4book-v4.pdf


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 4 #TCAS รอบที่ 4 #TCAS รอบแอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น #สาขาที่เปิดรับ #รับน้อย #รับกี่ที่นั่ง #ที่นั่ง #จำนวนรับ #จำนวนรับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?