ซ่อน
แสดง

โผล่มาได้ไง? 6 สถาบันที่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำในแอดมิชชั่น []

วิว
       เสน่ห์อย่างหนึ่งของรอบแอดมิชชั่นที่ใครๆ ก็พูดถึงคือ เป็นรอบที่ไม่มี GPAX ขั้นต่ำ เรียนมาได้เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้ โดยจะคิดเป็น 20% แล้วไปวัดผลกันรวมกับ O-NET และ GAT PAT ดังนั้นเกรดไม่ดีก็มีโอกาสสอบติดคณะในฝันได้
 
โผล่มาได้ไง? 6 สถาบันที่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำในแอดมิชชั่น

        แต่ๆๆๆๆ ไม่ใช่กับปีนี้ค่ะ เพราะหลังจากที่ระเบียบการออกมา พี่มิ้นท์ได้ลองสำรวจดู พบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บางคณะใน 6 มหาวิทยาลัย กำหนดเกรดขั้นต่ำด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อกำหนดเกรดขั้นต่ำแล้ว ก็มีเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ หากไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่คุณสมบัติ สมัครไม่ได้นั่นเองค่ะ ไปดูกันว่ามีรายชื่อคณะอะไรบ้าง
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) กำหนด GPAX >= 2.50
    - วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) กำหนด GPAX >= 2.50
    
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนด GPAX 2.50
    - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กำหนด GPAX 2.50
    - คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย กำหนด GPAX  2.75
    - คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
          + สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กำหนดเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2.50
          + สาขาวิชาเคมี กำหนดเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต-วิทย์ 2.75
          + สาขาวิชาฟิสิกส์ กำหนดเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต-วิทย์ 2.75
          + สาขาวิชาชีววิทยา กำหนดเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต-วิทย์ 2.75
    - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กำหนด GPAX 3.00    
    - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กำหนด GPAX 2.20
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กำหนด GPAX 2.25
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ กำหนด GPAX 2.25
    - คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กำหนด GPAX 2.75

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
         + สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พฐ.ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 กำหนด GPAX >= 2.50
         + สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 กำหนด GPAX >= 2.50

  มหาวิทยาลัยบูรพา
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          + สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กำหนด GPAX 2.50
          + หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชาประวัติศาสตร์ กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนด GPAX 2.70
          + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ กำหนด GPAX 2.70
          + หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กำหนด GPAX 2.75
    - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
          + กลุ่มภูมิศาสตร์ กำหนด GPAX สายวิทย์คณิต 2.00, ศิลป์คำนวณ 2.50
          + กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ กำหนด GPAX สายวิทย์คณิต 2.00, ศิลป์คำนวณ 2.50
    - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00
    - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00
    - คณะวิทยาการสารสนเทศ ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.50
    - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00
    - วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.80

  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    - คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) กำหนด GPAX>2.50
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) กำหนด GPAX>2.00
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) กำหนด GPAX>2.00

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
    - คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา กำหนด GPAX 2.00
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กำหนด GPAX 2.20
    - คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี กำหนด GPAX 2.50
    - วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง กำหนด GPAX 2.00
    - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
          + สาขาการจัดการโลจิสติกส์ กำหนด GPAX 2.50
          + สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) กำหนด GPAX 2.50
          + สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการค้าปลีก) กำหนด GPAX 2.50
          + สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) กำหนด GPAX 2.50
          + สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) กำหนด GPAX 2.50
          + สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (English Program) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กำหนด GPAX 2.50

    - วิทยาลัยโลจิสติกส์แฃะซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กำหนด GPAX 2.00
    - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
          + สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ กำหนด GPAX 2.00
          + สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำหนด GPAX 2.00

    - วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม (English Program) ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00
    - วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม (English Program) ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00
    - ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทุกสาขา กำหนด GPAX 2.00

    เกณฑ์ GPAX ก็เหมือนกับเกณฑ์ขั้นต่ำอื่นๆ นะคะ ที่จะต้องได้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่อย่างนั้นจะถูกปัดตกจากการสัมภาษณ์ค่ะ ปีนี้ก็นับได้ว่าเป็นปีแรกที่มีการกำหนดขั้นต่ำ GPAX ในรอบแอดมิชชั่น เป็นไปได้ว่าในปีอื่นๆ ก็คงมีเพิ่มมากกว่านี้ค่ะ น้องๆ รุ่นอื่นก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยค่ะ >//<
 
โผล่มาได้ไง? 6 สถาบันที่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำในแอดมิชชั่น     โผล่มาได้ไง? 6 สถาบันที่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำในแอดมิชชั่น

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 4 #แอดมิชชั่น #เกณฑ์ขั้นต่ำ #เกรดขั้นต่ำ แอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?