ข่าวดี! หลายมหาวิทยาลัยประกาศ “เพิ่มที่นั่ง” ในแอดมิชชั่น 61 (TCAS รอบ 4) อัปเดต 15 มิ.ย. []

วิว
ข่าวดี! หลายมหาวิทยาลัยประกาศ “เพิ่มที่นั่ง” ในแอดมิชชั่น 61 (TCAS รอบ 4) อัปเดต 15 มิ.ย.

          สวัสดีค่ะ ข่าวดีต้อนรับวันสมัครแอดมิชชั่น 61 เลยก็คือ การเพิ่มที่นั่งในหลายสาขา หลายมหาวิทยาลัย ซึ่งการเพิ่มที่นั่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสติดในสาขานั้นๆ แอบบอกก่อนเลยว่า บางสาขาเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า โอ้โห้!! งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามีที่ไหนบ้างที่ประกาศเพิ่มที่นั่งมาแล้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อัพเดท 15 มิ.ย.)
   ทดสอบ Icon อัพเดทการเพิ่มที่นั่ง(15 มิ.ย.) คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ จากเดิม 50 ที่นั่ง  เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จากเดิม 100 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 150 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน) จากเดิม 80 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 120 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ จากเดิม 60 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจ จากเดิม 100 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 120 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ฯ) จากเดิม 80 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 120 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการการบิน) จากเดิม 60 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม  จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  จากเดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จากเดิม 40  ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50  ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จากเดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  จากเดิม 12 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15  ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาจีนศึกษา  จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50  ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)  จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สรุปรวมรับ  2,335  ที่นั่ง (จากเดิม  1,922  ที่นั่ง)
**อ้างอิง FB: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU


มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์  จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 18 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 16 ที่นั่ง
**อ้างอิงบันทึกข้อความจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 52 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก อาจารย์ปริวรรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล (อัพเดท 15 มิ.ย.) คลิกที่นี่
   ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 280 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      สาขาวิชากายอุปกรณ์ จากเดิม 18 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
24 ที่นั่ง
      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 43 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จากเดิม 12 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 23 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
      สาขาวิชาปฏบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
22 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
      สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) จากเดิม 25 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพฯ (นานาชาติ) จากเดิม 25 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 35 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากเดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
70 ที่นั่ง
      สาขาวิชารังสีเทคนิค จากเดิม 35 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม 80 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
90 ที่นั่ง
      สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
      สาขาวิชากายภาพบำบัด จากเดิม 25 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
45 ที่นั่ง
      สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 25 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 19 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 10 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม 28 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาไทย จากเดิม 43 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 57 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 100 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยศาสนศึกษา จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 100 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon วิทยาเขตนครสวรรค์
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
30 ที่นั่ง
      สาขาวิชาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon วิทยาเขตอำนาจเจริญ
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
40 ที่นั่ง
      สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังแคมและสิ่งแวดล้อม จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก https://admission.mahidol.ac.th/round4/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อัพเดท 15 มิ.ย.*(คณะที่มีดอกจัน))
   ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 35 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากเดิม 110 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
125 ที่นั่ง
      สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จากเดิม 42 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 45 ที่นั่ง
      สาขาวิชารังสีเทคนิค  จากเดิม 18 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเดิม 35 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
60 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเคมี  จากเดิม 67 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 120 ที่นั่ง
      สาขาวิชาสัตววิทยา จากเดิม 10 ที่นั่  เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
      สาขาวิชาฟิสิกส์ จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง
      สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม  จากเดิม 45 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง
      สาขาวิชาธรณีวิทยา จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 25 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 60 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาชีวเคมี จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 44 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จากเดิม 45 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 75 ที่นั่ง
      สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 55 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์  จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จากเดิม 48 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 100 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
100 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 25 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
25 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 21 ที่นั่ง*
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 22 ที่นั่ง
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
61 ที่นั่ง*
      สาขาวิชาสถิติ จากเดิม 7 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 11 ที่นั่ง
      สาขาวิชาการประกันภัย  จากเดิม 7 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จากเดิม 7 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 14 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 95 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา (3 รูปแบบที่)  จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 45 ที่นั่ง (รูปแบบละ 15 ที่นั่ง)
  
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 1) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
12 ที่นั่ง
      สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จากเดิม 17 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง*
      สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์ฯ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 6 ที่นั่ง*

   ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
      สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทย์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
10 ที่นั่ง
      สาขาวิชาอักษรศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
      สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลป์ (รูปแบบที่ 1) จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
65 ที่นั่ง
      สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพื้นฐานศิลป์ (แบบ 1) เดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
      สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลป์ (แบบ 2) เดิม 44 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 47 ที่นั่ง
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จากเดิม 54 ที่นั่ง  เพิ่มเป็น 61 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
      พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จากเดิม 60 ที่นั่ง  เพิ่มเป็น
102 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 16 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 13 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์
      พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 1) จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
20 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 2) จากเดิม 40 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 53 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก www.admissions.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากเดิม 12 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 10 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากเดิม 12 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 25 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 12 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศฯ (นานาชาติ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก FB: ก้าวสู่รั้ว วิศวฯ มช.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(อัพเดท 15 มิ.ย.)
   ทดสอบ Icon คณนิติศาสตร์
      พื้นฐานวิทย์
จากเดิม 66 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 89 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส จากเดิม 27 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
36 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน จากเดิม 9 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 12 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จากเดิม 9 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 12 ที่นั่ง
      พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน จากเดิม 9 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 12 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาจิตวิทยา  (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
35 ที่นั่ง
      สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 14 ที่นั่ง
      สาขาวิชาปรัชญา (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 7 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 11 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลป์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 10 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 23 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาจีน พื้นฐานศิลป์ เลือกสอบภาษาจีน จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 12 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษารัสเซีย (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 13 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พื้นฐานศิลป์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 7 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภาษาไทย (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 16 ที่นั่ง
      สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 18 ที่นั่ง
      สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 29 ที่นั่ง
      สาขาวิชารัสเซียศึกษา (รับรวมทุกแบบ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 41 ที่นั่ง
      สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา นานาชาติ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 32 ที่นั่ง
      สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ นานาชาติ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) นานาชาติ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 80 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      สาขาวิชาสถิติ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง       
      สาขาวิชาเคมี จากเดิม 10
ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 26 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 20 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเดิม 20
ที่นั่ง เพิ่มเป็น 35 ที่นั่ง
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 21 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 15 ที่นั่ง
      สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง
      สาขาวิชาสถิติ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 35 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 14 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากเดิม 62
ที่นั่ง เพิ่มเป็น 67 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากเดิม 48
ที่นั่ง เพิ่มเป็น 54 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากเดิม 27
ที่นั่ง เพิ่มเป็น 37 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลําปาง) จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 50 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) (ทุกสาขารับรวม) จากเดิม 55 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 150 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
47 ที่นั่ง
      การบัญชีและบริหารธุรกิจ (ตรีควบโท) จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 24 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ลำปาง) แบบที่ 1 จากเดิม 35 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 100 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จากเดิม 48 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
55 ที่นั่ง
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ(TEPE) จากเดิม 17 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 40 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง จากเดิม 3ช10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 55 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 81 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 21 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากเดิม 55 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
80 ที่นั่ง
      สาขาวิชากายภาพบำบัด จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 60 ที่นั่ง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จากเดิม 25 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิม 50 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 70 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
      สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
13 ที่นั่ง
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 28 ที่นั่ง
      สาขาวิชาการผังเมือง จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 10 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม 55 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 72 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon วิทยาลัยสหวิทยาการ (มธ.ลำปาง)
      สาขาวิชาสหวิทยาการฯ พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 1 จากเดิม 70 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
110 ที่นั่ง
      สาขาวิชาปรัชญาการเมืองฯ พื้นฐานวิทย์ จากเดิม 15 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 26 ที่นั่ง
      สาขาวิชาปรัชญาการเมืองฯ พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 2 จากเดิม 30 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 38 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
      สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ) จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
90 ที่นั่ง
      สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) จากเดิม 10 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 60 ที่นั่ง
      สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ) จากเดิม 20 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 70 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
      สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น
18 ที่นั่ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลีนิก จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 30 ที่นั่ง
      หลักสูตรการแพทย์แผนจีน จากเดิม 5 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 27 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก FB: Thammasat Admissions 61
** อ้างอิงฉบับที่ 2 จาก https://drive.google.com/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ จากเดิม 17 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 60 ที่นั่ง
** อ้างอิงจาก FB: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ขอแสดงความยินดีกันบน้องๆ ที่เล็งสาขาเหล่านี้เอาไว้ เท่าที่ดูตอนนี้มีเพิ่มหลายคณะเลยค่ะ ถ้ามีคณะ/สาขาไหนประกาศเพิ่มอีก พี่ๆ ทีมงานเว็บ Dek-D จะรีบแจ้งทันที อย่าลืมเข้ามาอัพเดทข่าวในนี้ด้วยเน้อ ขอให้ติด ขอให้ได้ ขอให้โดน สาาาาาาาาาาธุ!!!!
 
ข่าวดี! หลายมหาวิทยาลัยประกาศ “เพิ่มที่นั่ง” ในแอดมิชชั่น 61 (TCAS รอบ 4) อัปเดต 15 มิ.ย.  ข่าวดี! หลายมหาวิทยาลัยประกาศ “เพิ่มที่นั่ง” ในแอดมิชชั่น 61 (TCAS รอบ 4) อัปเดต 15 มิ.ย.
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น61 #TCAS #TCAS รอบ 4 #สมัครTCAS รอบ 4 #สมัครแอดมิชชั่น #เพิ่มที่นั่งแอดมิชชั่น #ระบบสมัคร #ทปอ. #รอบ 4 #รอบ 4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?