รวม TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ! สมัคร Admission แล้วก็สมัครได้ [UPDATE! 22/6/2018] []

วิว
  สำหรับน้องๆ ที่ต้องการ Update มหาวิทยาลัยที่เปิดรับในรอบ 5
>>
คลิกที่นี่<<

 
รวม TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ! สมัคร Admission แล้วก็สมัครได้ [UPDATE! 22/6/2018]
 
     ในขณะที่น้องๆ กำลังวุ่นๆ กับการจัดอันดับคณะใน TCAS รอบ 4 อยู่นั้น บางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศระเบียบการสมัคร TCAS รอบ 5 รอบตรงอิสระ ที่คณะ/มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง ซึ่งถ้าน้องๆ สมัครสอบในรอบที่ 4 หรือ Admission ก็สามารถสมัครรอบที่ 5 ได้ แต่เมื่อน้องผ่านในรอบที่ 4 ทางทปอ. จะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ (ไม่มียืนยันสิทธิ์ clearing house) และถ้าต้องการไปต่อในรอบที่ 5 จะต้องทำการสละสิทธิ์กับทางทปอ. (ส่วนมหาวิทยาลัยไหนที่ Timeline ทับซ้อนกัน ให้สอบถามกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง)
 
     สำหรับการเปิดรับสมัครในรอบรับตรงอิสระนี้ จะเปิดไม่ครบทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ หรือทุกสาขาวิชา ดังนั้นน้องๆ จะต้องทำการตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาที่สนใจ ว่าจะเปิดรับสมัครหรือไม่ ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยอาจจะแบ่งการรับสมัครออกเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งน้องๆ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองอย่างรอบคอบด้วยค่ะ
 
     ส่วนการพิจารณาคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย มีทั้งการยื่นคะแนน O-NET, GAT PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ (ของมหาวิทยาลัย) การยื่น Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ โดยน้องๆ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมจากระเบียบการของแต่ละสาขาวิชา แต่ละมหาวิทยาลัย
 
    รายชื่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครในรอบ 5 รับตรงอิสระ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561)
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
รับสมัคร 4 - 20 กรกฎาคม 2561
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์*
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด*
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงกาารพิเศษ
 • วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร 5 – 8 กรกฎาคม 2561 (แก้ไขวันรับสมัคร: คลิก)
ระเบียบการ (คลิก)

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  รับสมัคร 2 – 15 กรกฎาคม 2561
 • คณะการบริหารและจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
  รับสมัคร 2 – 12 กรกฎาคม 2561
 • คณะศิลปศาสตร์ (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ)
  รับสมัคร 2 – 14 กรกฎาคม 2561
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
รับสมัคร 2 – 12 กรกฎาคม 2561
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  รับสมัคร 2 – 10 กรกฎาคม 2561
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
รับสมัคร 2 – 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  (5 สาขา)
 • วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3 สาขา)
 • วิทยาเขตสระแก้ว คณะพาณิชศาสตร์และบริหารธุรกิจ (3 สาขา)
 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (7 สาขา)
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • คณะดนตรีและการแสดง (4 สาขา)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (6 สาขา)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
รับสมัคร 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 • โครงการรับตรงทั่วประเทศ
 • โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
รับสมัคร 4 – 10 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
**สาขามีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดอีกครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (24 สาขา 1,080 ที่นั่ง) ระเบียบการ (คลิก)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ (2 สาขา) ระเบียบการ (คลิก)
  รับสมัคร 17 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561

   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขากิจการสาธารณะ
 • สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซับพลายเชน
 • สาขากฎหมายประยุกต์
 • สาขาสัตวแพทยศาสตร์
รับสมัคร 21 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2561 (ขยายวันรับสมัคร) ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รอประกาศคณะที่รับ
รับสมัคร 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาเศรษฐศษสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเี่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรัางภาพเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังกการเก็บเกี่ยว
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โควตาพิเศษ:เพื่อผลิตนักอนามัยสิ่งแวดล้อมพันธุ์ใหม่ (คลิก)
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
  รับสมัคร 5 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 • คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (ปราจีนบุรี)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ปราจีนบุรี)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยอง)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระยอง)
 • คณะบริหารธุรกิจ (ระยอง)
  รับสมัคร 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)

   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • วิทยาเขตสงขลา (19 สาขา)
 • วิทยาเขตพัทลุง (21 สาขา)
รับสมัคร 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (10 สาขา)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (5 สาขา)
รับสมัคร 5 - 16 กรกฎาคม 2561 ระเบียบการ (คลิก)

 
     นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ประกาศ หรือออกระเบียบการมาแล้ว ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม พี่แนนนี่จะรีบมาอัพเดทให้น้องๆ เลยค่ะ ส่วนคนไหนที่สนใจคณะดังกล่าว อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียด และคุณสมบัติของตัวเองให้เรียบร้อยครบถ้วนด้วยนะคะ

 
รวม TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ! สมัคร Admission แล้วก็สมัครได้ [UPDATE! 22/6/2018]  รวม TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ! สมัคร Admission แล้วก็สมัครได้ [UPDATE! 22/6/2018]
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #แอดมิชชั่น #tcas61 #tcas รอบ5 #รอบ5 รับตรงอิสระ #รับตรง61 #รับตรงหลังแอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?