ซ่อน
แสดง

Top Hit 100 อันดับ! คณะมาแรงที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 61 Dek-D.com []

วิว
Top Hit 100 อันดับ! คณะมาแรงที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 61 Dek-D.com

         สวัสดีค่ะ ปีนี้มีน้องๆ กังวลมากเลยว่า คณะที่เราเลือกไปจะมีคนอื่นเลือกเยอะมั้ย? แนวโน้มปีนี้เป็นไปทางไหนบ้าง วันนี้พี่แป้งรวบรวมมาให้ดูกันค่ะ ว่า 100 คณะ/สาขาที่ถูกคำนวณมากที่สุดโปรแกรมคำนวณคะแนน 61 อัปเดตถึงวันที่ 14 มิ.ย. 18.00 น. มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
 
** จำนวนครั้งที่ถูกคำนวณ นับจากจำนวนครั้งที่กดคำนวณ ไม่ใช่ จำนวนผู้สมัคร ผู้ใช้ 1 คน สามารถคำนวณคณะนั้นๆ มากกว่า 1 ครั้งได้ และผลการคำนวณนี้เป็นสถิติเฉพาะจากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 4 (แอดมิชชั่น 61) เว็บไซต์ Dek-D.com เท่านั้น **

อันดับที่ 91 - 100
อันดับที่ 100 จุฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด คำนวณ 3,466 ครั้ง
อันดับที่ 99 ม.ศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) คำนวณ 3,468 ครั้ง
อันดับที่ 98 จุฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คำนวณ 3,469 ครั้ง
อันดับที่ 97 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คำนวณ 3,471 ครั้ง
อันดับที่ 96 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คำนวณ 3,473 ครั้ง
อันดับที่ 95 ม.บูรพา คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คำนวณ 3,486 ครั้ง
อันดับที่ 94 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต คำนวณ 3,488 ครั้ง
อันดับที่ 93 ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คำนวณ 3,490 ครั้ง
อันดับที่ 92 ม.สงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์ คำนวณ 3,517 ครั้ง
อันดับที่ 91 ม.มหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค คำนวณ 3,532 ครั้ง


อันดับที่ 81 - 90
อันดับที่ 90 ม.เกษตรศาสตร์(กพส.) คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คำนวณ 3,537 ครั้ง
อันดับที่ 89 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คำนวณ 3,551 ครั้ง
อันดับที่ 88 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คำนวณ 3,559 ครั้ง
อันดับที่ 87 ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คำนวณ 3,582 ครั้ง
อันดับที่ 86 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาการวิจัยทางสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1 คำนวณ 3,587 ครั้ง
อันดับที่ 85 ม.มหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คำนวณ 3,587 ครั้ง
อันดับที่ 84 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา คำนวณ 3,589 ครั้ง
อันดับที่ 83 ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 3,625 ครั้ง
อันดับที่ 82 ม.บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ คำนวณ 3,634 ครั้ง
อันดับที่ 81 ม.เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน คำนวณ 3,692 ครั้ง


อันดับที่ 71 - 80
อันดับที่ 80 ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คำนวณ 3,694 ครั้ง
อันดับที่ 79 ม.เกษตรศาสตร์(กพส.) คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คำนวณ 3,709 ครั้ง
อันดับที่ 78 ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คำนวณ 3,763 ครั้ง
อันดับที่ 77 จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คำนวณ 3,778 ครั้ง
อันดับที่ 76 จุฬาฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 คำนวณ 3,797 ครั้ง
อันดับที่ 75 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ (กำลังจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) สาขาวิชาการตลาด คำนวณ 3,798 ครั้ง     
อันดับที่ 74 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ (กำลังจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) สาขาวิชาการเงิน คำนวณ 3,869 ครั้ง     
อันดับที่ 73 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คำนวณ 3,936 ครั้ง
อันดับที่ 72 ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป คำนวณ 3,942 ครั้ง
อันดับที่ 71 จุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 3,956 ครั้ง


อันดับที่ 61 - 70
อันดับที่ 70 ม.เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ คำนวณ 4,003 ครั้ง
อันดับที่ 69 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาเศรษฐศาสตร์ คำนวณ 4,034 ครั้ง
อันดับที่ 68 ม.มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คำนวณ 4,042 ครั้ง
อันดับที่ 67 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คำนวณ 4,094 ครั้ง
อันดับที่ 66 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 4,162 ครั้ง
อันดับที่ 65 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ (กำลังจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คำนวณ 4,184 ครั้ง
อันดับที่ 64 จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คำนวณ 4,191 ครั้ง
อันดับที่ 63 ม.เชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์ (ภาคพิเศษ) คำนวณ 4,207 ครั้ง
อันดับที่ 62 จุฬาฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 คำนวณ 4,275 ครั้ง
อันดับที่ 61 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คำนวณ 4,328 ครั้ง


อันดับที่ 51 - 60
อันดับที่ 60 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คำนวณ 4,356 ครั้ง
อันดับที่ 59 ม.มหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 4,368 ครั้ง
อันดับที่ 58 ม.เชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ คำนวณ 4,371 ครั้ง
อันดับที่ 57 ม.ศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) คำนวณ 4,383 ครั้ง
อันดับที่ 56 ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 4,418 ครั้ง
อันดับที่ 55 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รวมสาขาวิชา) คำนวณ 4,471 ครั้ง
อันดับที่ 54 ม.ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 4,487 ครั้ง
อันดับที่ 53 จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม คำนวณ 4,501 ครั้ง
อันดับที่ 52 ม.ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ คำนวณ 4,503 ครั้ง
อันดับที่ 51 ม.เกษตรศาสตร์ คณะประมง คำนวณ 4,542 ครั้ง


อันดับที่ 41 - 50
อันดับที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์(กพส.) คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 4,545 ครั้ง
อันดับที่ 49 ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คำนวณ 4,574 ครั้ง
อันดับที่ 48 ม.มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ คำนวณ 4,616 ครั้ง
อันดับที่ 47 จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คำนวณ 4,665 ครั้ง
อันดับที่ 46 จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คำนวณ 4,667 ครั้ง
อันดับที่ 45 ม.ธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คำนวณ 4,719 ครั้ง
อันดับที่ 44 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คำนวณ 4,748 ครั้ง
อันดับที่ 43 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 4,750 ครั้ง
อันดับที่ 42 ม.มหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คำนวณ 4,760 ครั้ง
อันดับที่ 41 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คำนวณ 4,856 ครั้ง


อันดับที่ 31 - 40
อันดับที่ 40 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 4,907 ครั้ง
อันดับที่ 39 ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ รพ
.รามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 5,225 ครั้ง
อันดับที่ 38 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คำนวณ 5,258 ครั้ง
อันดับที่ 37 จุฬาฯ คณะเศรษฐศาสตร์ คำนวณ 5,282 ครั้ง
อันดับที่ 36 ม.บูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คำนวณ 5,316 ครั้ง
อันดับที่ 35 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คำนวณ 5,448 ครั้ง
อันดับที่ 34 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คำนวณ 5,475 ครั้ง
อันดับที่ 33 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 5,524 ครั้ง
อันดับที่ 32 ม.มหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) คำนวณ 5,526 ครั้ง
อันดับที่ 31 ม.มหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คำนวณ 5,650 ครั้ง


อันดับที่ 21 - 30
อันดับที่ 30 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา คำนวณ 5,690 ครั้ง
อันดับที่ 29 จุฬาฯ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 5,753 ครั้ง
อันดับที่ 28 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 5,759 ครั้ง
อันดับที่ 27 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลป์แบบที่ 1 คำนวณ 5,765 ครั้ง
อันดับที่ 26 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ (กำลังจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) คำนวณ 5,771 ครั้ง
อันดับที่ 25 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) คำนวณ 5,902 ครั้ง
อันดับที่ 24 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ คำนวณ 5,903 ครั้ง
อันดับที่ 23 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี คำนวณ 5,970 ครั้ง
อันดับที่ 22 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1 คำนวณ 6,077 ครั้ง
อันดับที่ 21 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คำนวณ 6,090 ครั้ง


อันดับที่ 11 - 20
อันดับที่ 20 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด คำนวณ 6,157 ครั้ง
อันดับที่ 19 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คำนวณ 6,239 ครั้ง
อันดับที่ 18 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 6,314 ครั้ง
อันดับที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน คำนวณ 6,488 ครั้ง
อันดับที่ 16 ม.บูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ 6,533 ครั้ง
อันดับที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 คำนวณ 6,642 ครั้ง
อันดับที่ 14 ม.บูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คำนวณ 6,768 ครั้ง
อันดับที่ 13 ม.ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คำนวณ 6,912 ครั้ง
อันดับที่ 12 จุฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คำนวณ 6,951 ครั้ง
อันดับที่ 11 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์การภาพและชีวภาพ) คำนวณ 7,029 ครั้ง


อันดับที่ 1 - 10
อันดับที่ 10 ม.เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ คำนวณ 7,250 ครั้ง
อันดับที่ 9 ส.พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ว.การบริหารและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คำนวณ 7,528 ครั้ง
อันดับที่ 8 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คำนวณ 7,624 ครั้ง
อันดับที่ 7 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คำนวณ 7,702 ครั้ง
อันดับที่ 6 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 คำนวณ 7,921 ครั้ง
อันดับที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คำนวณ 8,307 ครั้ง
อันดับที่ 4 ม.ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คำนวณ 8,422 ครั้ง
อันดับที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คำนวณ 8,614 ครั้ง
อันดับที่ 2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คำนวณ 9,092 ครั้ง
อันดับที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี คำนวณ 9,252 ครั้ง


         แอบบอกนิดนึงนะคะว่า โปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 4 (แอดมิชชั่น 61) ของ Dek-D แอบแม่นนะ Top 20 ที่มีคนมาคำนวณเยอะ ก็ตรงกับ 20 คณะที่เลือกเยอะสุดใน ทปอ. ด้วย แต่มีสลับตำแหน่งกันนิดหน่อย

         ถึงแม้คณะที่เราอยากได้จะติดใน 100 คณะฮิตที่ถูกคำนวณมากที่สุดโปรแกรมคำนวณคะแนน 61 แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะ มาบอกเพื่อเป็นแนวน้มเทรนในปีนี้เท่านั้น ความชนะอยู่ที่เรากล้าเลือก พี่ขอเป็นอีกกำลังใจให้น้องๆ ติดในอันดับ 1 ทุกคนเลย สาธุ!!


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น 6 #โปรแกรมคำนวณคะแนน #โปรแกรมคำนวณคะแนน dek-d #top hit 100 อันดับ #100 อันดับแอดมิชชั่น #คณะที่เลือกมากสุด #คณะฮิต #คณะฮิต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?