ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (10 คณะ 13 โครงการ) []

วิว

          สวัสดีค่ะ จบการสมัคร TCAS รอบ 4 หรือรอบแอดมิชชั่นไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาต่อกันที่ TCAS รอบ 5 เลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย. ถึงเดือน ก.ค. ทั้งเดือน วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียดของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาฝาก ไปดูกันเลย
 
TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (10 คณะ 13 โครงการ)

คณะนิติศาสตร์
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  300  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนความถนัดทางนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  20  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT, TOEFL, IELTS, TOEIC (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  9  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.60
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชารังสีเทคนิค)
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  30  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก (09-69)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  12  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon จบจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon หรือมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก (09-69)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ / กระประเมินทักษะการใช้มือ (psychomotor skill)
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะเภสัชศาสตร์
  ทดสอบ Icon จำนวนรับ
      โครงการปกติ  15  คน
      โครงการพิเศษ  30  คน
      โครงการนานาชาติ  30  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 (ยกเว้นโครงการปกติ ไม่ต่ำกว่า 3.50)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก (09-69)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 2
 
ทดสอบ Icon โครงการนานาชาติ ต้องมีผลสอบ KEPT, TOEFL, IELTS, TOEIC (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon โครงการปกติ รับจำนวน  10  คน
 
ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ รับจำนวน  14  คน
      กลุ่มทั่วไป
      กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
      กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
      กลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
      กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก (09-69)
 
ทดสอบ Icon กลุ่มโครงการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  4  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก (09-69)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะเทคนิคการแพทย์)
  ทดสอบ Icon จำนวนรับ
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  2  คน
      สาขาวิชากายภาพบำบัด  2  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก อบต.ฯ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (คณะเทคนิคการแพทย์)
  ทดสอบ Icon จำนวนรับ
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  3  คน
      สาขาวิชากายภาพบำบัด  3  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  80  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 3
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Program
  ทดสอบ Icon จำนวนรับ  
      สาขาวิชา Telecommunications Engineering  40  คน
      สาขาวิชา Logistics Engineering  20  คน
      สาขาวิชา Chemical Engineering  30  คน
      สาขาวิชา Digital Media Engineering  30  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ SAT, TOEFL, IELTS, TOEIC (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET, GAT, PAT (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (วิทยาเขตหนองคาย)
  ทดสอบ Icon รับจำนวน  60  คน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (10 คณะ 13 โครงการ)

ระเบียบการ TCAS รอบ 5 ม.ขอนแก่น คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #รับตรงอิสระ #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?