/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (13 คณะ รวม 2,358 ที่นั่ง) []

วิว

          สวัสดีค่ะ ใครว่าในรอบ 5 จะมีแต่รับน้อยๆ มาดูนี่เลยค่ะ รับตรงรอบ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับจัดเต็มทั้ง 3 วิทยาเขต คือ กรุงเทพฯ, ปราจีนบุรี และ ระยอง แล้วแล้ว 13 คณะ กว่า 2,358 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 5 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (13 คณะ รวม 2,358 ที่นั่ง)

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. ในสาขาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET

รายละเอียดแต่ละคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 86 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon เฉพาะสาขาวศ.โยธาและการศึกษา ใช้ O-NET, PAT 2, PAT 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 73 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)
     สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)
     สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET, GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 560 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
     สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาสถิติประยุกต์
     สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
     สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
     สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET, GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
     สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
     สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 336 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET, GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 200 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปราจีนบุรี)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 360 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
     สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET, PAT 1, PAT 2

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ปราจีนบุรี)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 60 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยอง)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 53 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon ใช้ O-NET, GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระยอง)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 120 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 
ทดสอบ Icon ใช้ GAT, PAT 1, PAT 2,

คณะบริหารธุรกิจ  (ระยอง)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ 440 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารแสดงวันสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon ใบหลักฐานการสมัคร
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET, GAT PAT

ปฏิทินโครงการ
TCAS 61 รอบ 5 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (13 คณะ รวม 2,358 ที่นั่ง)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.พระนครเหนือฯ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ #รับตรงอิสระ #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?