ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 5 : ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 คณะ 7 โครงการ) []

วิว
          สวัสดีค่ะ รับตรงรอบ 5 มากันอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ จำนวนรับรอบนี้ ไม่ได้น้อยไปกว่ารอบอื่นๆ เลยค่ะ หากใครไม่ได้สมัครรอบ 4 ไว้ก็สามารถมาสมัครได้เลย
        และอัปเดตอีกสถาบันในวันนี้คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับรอบ 5 อีก 5 คณะ มีทั้งภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

TCAS 61 รอบ 5 : ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 คณะ 7 โครงการ)
 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 5 ที่นั่ง
    คุณสมบัติผู้สมัคร
        - GPAX>2.50     
        - มีคะแนนสอบ GAT PAT
        - มีแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงทักษะงานด้านศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ รูปเล่ม A4 ไม่เกิน 20 หน้า (รวมปก) ได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ ภาพวาดลายเส้น แสงเงา ภาพระบายสี ผลงานภาพถ่าย ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์เรขศิลป์ และอื่นๆ ที่ผู้สมัครต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
    กำหนดการ
         2 - 12 ก.ค.61    สมัครและชำระเงิน
              16 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
              18 ก.ค.61    วันสอบ
              20 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
     รายละเอียด  >>คลิก<<

 
    1.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
       - GPAX>3.00
       - มีวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ในทรานสคริปต์ ไม่น้อยกว่าวิชาละ 5 หน่วยกิต
       - มีคะแนนสอบ GAT PAT
       - มีแฟ้มสะสมผลงานที่ทำขึ้นด้วยตนเอง ในรูปเล่มกระดาษ A4 ไม่เกิน 20 หน้า (รวมปก) ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา ประกอบด้วยชิ้นงาน
             + ภาพวาดลายเส้นด้วยดินสอหรือปากกาที่มีคุณภาพดี
             + ภาพวาดดินสอแสดงทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ประทับใจ พร้อมบรรยายแนวคิดหรือความรู้สึกกับภาพไม่เกิน 100 คำ
             + ภาพเขียนทัศนียภาพของงานสถาปัตยกรรมภายใน ที่ลงสีอย่างน้อย 5 ภาพ โดย 1 ภาพต้องเป็นงานสถาปัตยกรรมภายในที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และ ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Sketch Desigh) อย่างน้อย 5 ชิ้น
            + เขียนคำบรรยายเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ไม่เกิน 1 หน้า
            + หน้าอื่นๆ ที่เหลือ ใส่ผลงานได้ตามสมควร
    กำหนดการ
       1 - 12 ก.ค.61    รับสมัครและชำระเงิน
            16 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
            18 ก.ค.61    สอบ
            20 ก.ค.61    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิก<<

 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) ที่เปิดรับ
       - สถาปัตยกรรม 40 ที่นั่ง
       - การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 30 ที่นั่ง
       - ครุศาสตร์การออกแบบ 35 ที่นั่ง
       - ครุศาสตร์วิศวกรรม 40 ที่นั่ง
       - ครุศาสตร์เกษตร 20 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
       - รับทุกแผนการเรียน (สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน, สาขาครุศาสตร์การออกแบบ)
       - รับแผนการเรียนวิทย์-คณิต (สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม, สาขาครุศาสตร์เกษตร)
    การคัดเลือก
       - สอบข้อเขียน วิชาแยกตามสาขาที่สมัคร
       - สอบสัมภาษณ์/ Portfolio
    กำหนดการสมัคร
        2 - 10 ก.ค.61    รับสมัคร
             13 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
             18 ก.ค.61    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
             20 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<

 
3. คณะการบริหารและจัดการ
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 50 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
        - สมัครได้ทั้งนักเรียนที่จบจากหลักสูตร English Program/ MEP/ IEP / โรงเรียนนานาชาติ / โรงเรียนจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
        - หากเป็นนักเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ เคยทำกิจกรรมเป็นตัวแทนสถาบันร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น แลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแข่งขันใดๆ ที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ฯลฯ
        - มีคะแนนมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
        - นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (MOU) กับสถาบัน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนหนึ่งร้อยอันดับแรก ในการจัดอันดับต่างๆ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    เกณฑ์การคัดเลือก
       1. พิจารณาคุณสมบัติ
       2. สอบสัมภาษณ์
    กำหนดการ
        2 - 12 ก.ค.61    รับสมัครและชำระเงิน
             16 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
             18 ก.ค.61    สอบสัมภาษณ์
             19 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<

 
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต 10 ที่นั่ง
     คุณสมบัติ
       - เรียนแผนวิทย์-คณิต
       - GPAX>3.25
       - มีประสบการณ์การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันระดับภูมิภาคหรือการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค
     การคัดเลือก
        - พิจารณาคุณสมบัติ
        - สอบสัมภาษณ์
     กำหนดการ
        2 - 12 ก.ค.61    รับสมัครและชำระเงิน
             16 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
             18 ก.ค.61    สอบสัมภาษณ์
             20 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<
5. คณะศิลปศาสตร์
    5.1 สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 60 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
        - GPAX>2.50
        - มีความสามารถอื่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ อาทิ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
        - มีผลการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS Cu-TEP TU-GET หรือ TOEIC โดยย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
    เกณฑ์การคัดเลือก
        - สอบสัมภาษณ์/Portfolio
    กำหนดการ
         2 - 14 ก.ค.61    รับสมัครและชำระค่าสมัครสอบ
              16 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
              19 ก.ค.61    สอบสัมภาษณ์
              20 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<
    5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
        - มี GPAX>3.00 ขึ้นไป
        - เกรดวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
        - มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น พูดในที่สาธารณะ แต่งกลอนหรือเรื่องสั้น ศิลปะ การแสดง ดนตรี กีฬา หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆ
    เกณฑ์การคัดเลือก
        - สอบสัมภาษณ์/Portfolio
    กำหนดการ
        2 - 14 ก.ค.61    รับสมัครและชำระค่าสมัครสอบ
             17 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
             19 ก.ค.61    สอบสัมภาษณ์
             20 ก.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    รายละเอียด >>คลิกที่นี่<<
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #รับตรงอิสระ #รับตรง ส.ลาดกระบัง #TCAS รอบ 5 ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?