ซ่อน
แสดง

ม.เกษตรฯ ใจดี! รับ TCAS รอบ 5 เพิ่มเป็น 1844 ที่นั่ง + ขยายวันรับถึง 14 ก.ค.นี้! []

วิว
     ช่วงนี้น้องๆ หลายคนไปสอบสัมภาษณ์ และรอผลการสอบสัมภาษณ์ของ TCAS รอบที่ 4 Admission กันอยู่ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็กำลังทยอยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระกันอยู่
 
ม.เกษตรฯ ใจดี! รับ TCAS รอบ 5 เพิ่มเป็น 1844 ที่นั่ง + ขยายวันรับถึง 14 ก.ค.นี้!
 
     อย่างที่รู้ๆ กันว่า TCAS รอบ 5 กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันนี้พี่แนนนี่ก็มีข่าวคราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี-วิทยาลัยการชลประทาน) มาฝากน้องๆ กันด้วยค่ะ
    ก่อนหน้านี้ม.เกษตรฯ วิทยาเขตบางเขน ได้ประกาศระเบียบการรับตรงอิสระออกมา 1 ฉบับ ตามด้วยฉบับเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ และล่าสุดได้ออกประกาศ "ปรับจำนวนรับ" เพิ่มขึ้น (บางคณะรับเท่าเดิม) จาก 744 ที่นั่ง เป็น 1,844 ที่นั่ง ตามตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ
 
คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับเดิม จำนวนรับใหม่
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) 20 30
 คณะเกษตร สาขาเคมีการเกษตร 5 13
 คณะเกษตร สาขาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 5 15
 คณะเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ 5 6
 คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ 5 5
 คณะเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร 5 88
 คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน 5 9
 คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 5 8
 คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 20 20
 คณะประมง สาขาประมง 5 200
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ 5
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ ไม่ระบุ 1
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ 70
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 1
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ไม่ระบุ 1
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ ไม่ระบุ 11
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ ไม่ระบุ 20
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ 30
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ไม่ระบุ 10
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ไม่ระบุ 5
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ไม่ระบุ 5
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ไม่ระบุ 48
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) ไม่ระบุ 37
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 15 15
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 (นานาชาติ)
13 13
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 (นานาชาติ)
15 15
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ) 15 15
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 (โครงการภาษาอังกฤษ)
12 12
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 (โครงการภาษาอังกฤษ)
5 5
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
 (นานาชาติ)
9 9
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 5 25
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา 2 5
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศึกษา 3 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 5 40
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 (ภาคพิเศษ)
5 90
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร 5 10
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 5 90
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 50 50
 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 50 50
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 15
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) 20 20
 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ 9
 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ 9
 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 1
 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ 8
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 100
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 50 50
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 10 40
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 5 60
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 (ภาคพิเศษ)
10 40
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 (ภาคพิเศษ)
10 35
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 30 30
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 10 10
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส 2 2
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาญี่ปุ่น 10 10
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธุรกิจ)
 (ภาคพิเศษ)
10 20
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 10 10
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีไทย 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ 2 2
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 5 5
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 17 17
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก 4 4
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (นานาชาติ) 35 35
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ 80
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 10 10
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 50 100
 วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 10 10
   หมายเหตุ: บางคณะ บางสาขาวิชาเปิดรับสมัครจำนวนเท่าเดิม
 
     ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม (คลิก)
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังขยายเวลาการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม และสามารถชำระเงินได้ถึง 15 กรกฎาคม นี้ค่ะ
 
ม.เกษตรฯ ใจดี! รับ TCAS รอบ 5 เพิ่มเป็น 1844 ที่นั่ง + ขยายวันรับถึง 14 ก.ค.นี้!
 
     น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการให้ถูกต้องและรอบคอบด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #tcas61 #tcas รอบ5 #รับตรง61 #รับตรงอิสระ #รอบ 5 รับตรงอิสระ #รับตรง เกษตร #เกษตรศาสตร์ #รอบ 5 ม.เกษตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?