ซ่อน
แสดง

ปูพื้น #dek62 ให้แน่น! "ข้อสอบ" แต่ละตัวใน TCAS มีอะไรบ้าง []

วิว
ปูพื้น <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 ให้แน่น/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 ให้แน่น</a>! "ข้อสอบ" แต่ละตัวใน TCAS มีอะไรบ้าง
 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ในระหว่างที่กำลังรอกำหนดการการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 กันอยู่นั้น หลายๆ คนคงกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบวิชาต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ แต่ก็มีน้องๆ อีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน
 
ปูพื้น <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 ให้แน่น/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 ให้แน่น</a>! "ข้อสอบ" แต่ละตัวใน TCAS มีอะไรบ้าง
 
    สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน ลองอ่าน 5 ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ไปด้วยได้นะคะ และสิ่งหนึ่งที่น้องๆ เกือบทุกคนจะต้องเจอ นั่นก็คือ "การสอบ" เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นประกอบการพิจารณา ซึ่งบรรดาข้อสอบต่างๆ ก็มีหลายวิชา หลายชื่อเรียก ทำให้น้องๆ มือใหม่หลายคนงง สับสนไปตามๆ กัน
     วันนี้พี่แนนนี่จะมาอธิบายให้ฟังว่า "ข้อสอบ" แต่ละชนิดที่ใช้สำหรับยื่นคะแนนในระบบ TCAS ได้ มีอะไรบ้าง
O-NET (Ordinary National Educational Test)
สอบวิชาละ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน
     เป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่น้องๆ "ทุกคน" จะต้องเข้าสอบทุกช่วงชั้นปี ได้แก่ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้สมัครให้ (ยกเว้นนักเรียนเทียบเท่า ต้องสมัครเอง) และสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
     สำหรับม.6 บางคนจะต้องใช้คะแนนยื่นในระบบ TCAS ด้วย ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสทศ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสอบ O-NET ประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
   
GAT (General Aptitude Test)
สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน
     เป็นข้อสอบที่วัดความถนัดทั่วไป โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนภาษาไทย วัดความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา หรือที่พี่ๆ เรียกกันว่า GAT เชื่อมโยง และส่วนภาษาอังกฤษ วัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อย่าง Speaking and Conversation, Vocabulary, Structure and Writing และ Reading Comprehension โดยมีสทศ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
PAT (Professional and Academic Aptitude Test)
สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน
     เป็นข้อสอบที่วัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ วัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่ใช้สำหรับศึกษาในวิชาชีพนั้นๆ โดยมีสทศ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสอบ PAT แบ่งออกเป็น 7 วิชา ดังนี้
 • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น
  • PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  • PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
    
วิชาสามัญ
สอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน
     เป็นข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายกับ O-NET แต่จะมีความเข้มข้นมากกว่า โดยเป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นสำหรับการสมัครสอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เป็นระบบและมาตรฐานมากขึ้น ประกอบด้วย 9 วิชา ซึ่งน้องๆ จะต้องตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้ผลคะแนนก่อนที่จะสมัคร โดยมี สทศ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษาฯ
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 • คณิตศาสตร์ 1
 • คณิตศาสตร์ 2 
   
ความถนัดแพทย์ หรือวิชาเฉพาะแพทย์
     เป็นข้อสอบที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับคัดเลือกเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะ ข้อสอบวิชานี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือส่วนไอคิว ส่วนจริยธรรม และส่วนเชื่อมโยง ซึ่งจะมีสัดส่วนเป็น 30% ในการพิจารณาคัดเลือก ส่วนอีก 70% จะเป็นคะแนนจากวิชาสามัญ
 
วิชาเฉพาะ (มหาวิทยาลัยจัดสอบ)
     เป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสอบขึ้นเอง เช่น วิชาวาดรูป ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำคัญ ถ้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าระบุไว้ () ให้น้องๆ ติดตามรายละเอียดการสมัครของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด เพราะในปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ ก่อนที่ทางทปอ. จะเปิดรับสมัคร TCAS ในรอบต่างๆ
 
ข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 • CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
     เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา โดยจะวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน ที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้สำหรับยื่นเข้า บางสาขาวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 
 • TU-GET (Thammasat University General English Test)
     เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้สำหรับยื่นเข้าบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ และวัดระดับความสามารถของตนเอง
 
 • BMAT (Biomedical Admissions Test)
     เป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับคนที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษ หรือ ภาค International  หรือภาคภาษาไทย (สำหรับการสมัครในปี 2562 ปูพื้น <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62 ให้แน่น/" class="hashtag" target="_blank">#dek62 ให้แน่น</a>! "ข้อสอบ" แต่ละตัวใน TCAS มีอะไรบ้าง) ซึ่งรับผิดชอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing
 
 • IELTS (International English Language Testing System)
     เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารของอังกฤษ ครอบคลุมทักษะทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งสามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อทั้งในประเทศไทย (ส่วนมากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
     เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของอเมริกัน ครอบคลุมทักษะทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งสามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อทั้งในประเทศไทย (ส่วนมากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ซึ่งจะมี 2 รูปแบบ คือ Internet-based Test (iBT) และ Paper-based Test (PBT)
 • SAT
     เป็นข้อสอบมาตรฐาน วัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ที่สามารถยื่นพิจารณาคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายประเทศในโลก
 
    จากข้อสอบที่พี่แนนนี่บอกมาทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าน้องๆ จะต้องสอบทุกวิชาที่เปิดรับสมัคร ให้น้องๆ ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ต้องใช้ จากระเบียบการของคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัยที่ต้องการสอบเข้า (อ้างอิงจากระเบียบการ 61 ก่อนก็ได้นะ)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas62 #ข้อสอบ #สอบอะไรบ้าง #ข้อสอบ TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?