ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ GAT PAT 62 []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ เดือนกันยายนกันแล้วนะคะ นับจากนี้มีเวลาประมาณ 3 เดือน (เดือนธันวาคม) การรับสมัครสอบในระบบ TCAS ก็จะเริ่มขึ้น รวมถึงการสมัครสอบ "ข้อสอบกลาง" ของสทศ. ด้วยเช่นกัน
 
มาแล้ว! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ GAT PAT 62
 
     แม้ว่าสทศ. ยังไม่ได้ประกาศระเบียบการ การสอบข้อสอบกลาง อย่าง GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้เปิดเผย "เนื้อหา" ที่จะออกข้อสอบแต่ละวิชาให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมกันก่อนแล้ว วันนี้พี่แนนนี่ก็มีแนวข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ GAT-PAT มาฝากกันค่ะ
 
วันที่สอบ GAT-PAT 2562 คือ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562*
* ให้น้องๆ ติดตามวันที่สมัครสอบอีกครั้งนึงค่ะ
แนวข้อสอบ Test-Bluprint
 GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1 ภาษาไทย (เชื่อมโยง)
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon การอ่าน-การเขียน-การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน 20 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
 GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (Expressions, Vocabulary, Reading Compregension, Structure and Writing)
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ตรรกศาสตร์
ทดสอบ Icon เซต
ทดสอบ Icon ระบบจำนวนจริง
ทดสอบ Icon ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
ทดสอบ Icon เรขาคณิตวิเคราะห์
ทดสอบ Icon ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
ทดสอบ Icon เมทริกซ์
ทดสอบ Icon เวกเตอร์
ทดสอบ Icon จำนวนเชิงซ้อน
ทดสอบ Icon กำหนดการเชิงเส้น
ทดสอบ Icon ลำดับและอนุกรม
ทดสอบ Icon แคลคูลัสเบื้องต้น
ทดสอบ Icon การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ทดสอบ Icon ความน่าจะเป็น
ทดสอบ Icon การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ทดสอบ Icon การแจกแจงปกติ
ทดสอบ Icon ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ
ทดสอบ Icon แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 15 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ทดสอบ Icon ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สารและสมบัติของสาร
ทดสอบ Icon แรงและการเคลื่อนที่
ทดสอบ Icon พลังงาน
ทดสอบ Icon กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
ทดสอบ Icon ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
ทดสอบ Icon ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
ทดสอบ Icon เคมี สาร และสมบัติของสาร
ทดสอบ Icon พลังงาน ความร้อน และของไหล
ทดสอบ Icon คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ
ทดสอบ Icon แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 10 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
ทดสอบ Icon ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 ข้อ
ทดสอบ Icon แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ
ทดสอบ Icon แบบอัตนัย (ตรวจด้วยคน) 4 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
ทดสอบ Icon สถานการณ์ หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 120 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
ทดสอบ Icon ดนตรีไทย ดนตรีสากล
ทดสอบ Icon นาฏศิลป์/การแสดง
ทดสอบ Icon บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 ข้อ
ทดสอบ Icon แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์ และโครงสร้าง (Grammaire)
ทดสอบ Icon สำนวน (Expression)
ทดสอบ Icon วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
ทดสอบ Icon การออกเสียง (Prononciation)
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.2 ภาษาฝรั่งเศส
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon คําศัพท์สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
ทดสอบ Icon คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindung
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon คำศัพท์พื้นฐาน
ทดสอบ Icon คันจิขั้นพื้นฐาน
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ทดสอบ Icon ญี่ปุ่นศึกษา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.4 ภาษาจีน
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon คำศัพท์ และสำนวน
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ทดสอบ Icon สัทอักษร
ทดสอบ Icon ความรู้ทั่วไป
ทดสอบ Icon อักษรจีน
ทดสอบ Icon การเขียน
ทดสอบ Icon การอ่าน
ทดสอบ Icon สนทนา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์
ทดสอบ Icon วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
ทดสอบ Icon คำศัพท์
ทดสอบ Icon ความเข้าใจภาษา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.6 ภาษาบาลี
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon คำศัพท์พื้นฐาน
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์และโครงส้ราง
ทดสอบ Icon ความเข้าใจภาษา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
  PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ไวยากรณ์
ทดสอบ Icon คำศัพท์
ทดสอบ Icon สังคมและวัฒนธรรม
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 3 ชม.
 
มาแล้ว! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ GAT PAT 62
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #tcas62 #gat #gat pat #gat-pat #gat pat 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?