ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง []

วิว
     ในขณะที่หลายๆ มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศระเบียบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2562 และประกาศเพียงกำหนดการรับสมัครแบบคร่าวๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ได้ปล่อยระเบียบการรับสมัครรอบ Portfolio ที่จะเริ่มรับในเดือนธันวาคมนี้ออกมาแล้ว
 
TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง
 
ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 900 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 กลุ่มวิชา) 85 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 110 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือทุกแผนการเรียน (แต่ละสาขาวิชาต่างกัน)
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน (2.50, 2.75, 3.00 ขึ้นไป)
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป (เฉพาะวิศวกรรมศาสตร์)
ทดสอบ Icon เขียนสรุปผลงานที่กำหนด 1 หน้า A4 (เฉพาะสาธารณสุขศาสตร์)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 34 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 กลุ่มวิชา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สมัครได้ทุกสาขา) หรือ แผนการเรียนศิลป์ (บางสาขา)
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาระดับจังหวัด
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 กลุ่มวิชา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สมัครได้ทุกสาขา) หรือ แผนการเรียนศิลป์ (บางสาขา)  หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เป็นนักดนตรี หรือนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 กลุ่มวิชา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สมัครได้ทุกสาขา) หรือ แผนการเรียนศิลป์ (บางสาขา)
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม (ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม)
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออก
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2 หลักสูตร) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์สมัครได้เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ)
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้นสาขาพยาบาลฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.75 ยกเว้นสาขาพยาบาลฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง
 
โครงการลูกแสดทอง
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 หลักสูตร) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 กลุ่มวิชา) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 กลุ่มวิชา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สมัครได้ทุกสาขา) หรือ แผนการเรียนศิลป์ (บางสาขา)  หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เป็นบุตรของศิษย์เก่า หรือบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุรนารี
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
โครงการผู้พิการ รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (7 สาขาวิชา) 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สมัครได้ทุกสาขา) หรือ แผนการเรียนศิลป์ (บางสาขา)
ทดสอบ Icon GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon GPA แต่ละกลุ่มสาระที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
หลักสูตรพยาบาล รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาพยาบาล 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และ BMI ระหว่าง 18 - 25
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ม.6 หรือ เด็กซิ่ว) 90 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปวส. หรือเทียบเท่า) 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon ปวส. กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง
 
หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 สาขา 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ 11 โครงการ 2,001 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัครสอบผ่านเว็บไซต์: 1 - 15 ธันวาคม 2561
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 15 มกราคม 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์/ทดสอบทักษะฯ : 19 มกราคม 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อ: 21 มกราคม 2562
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง62 #TCAS62 #รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #เทคโนฯ สุรนารี Portfolio #Portfolio62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?