มศว เปิดคณะใหม่ “บริหารธุรกิจเพื่อสังคม” แยกออกมาจากคณะสังคมศาสตร์ []

วิว
           สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดวันสถาปนาคณะใหม่ล่าสุด “บริหารธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งแต่เดิมเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจที่แยกออกมาจากคณะสังคมศาสตร์ค่ะ 

มศว เปิดคณะใหม่ “บริหารธุรกิจเพื่อสังคม” แยกออกมาจากคณะสังคมศาสตร์
 
           ถ้าน้องๆ กำลังมองหาคณะที่มีความมุ่งมั่นกับการสอนเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง คณะเปิดใหม่นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ตอบโจทย์เราได้ ตามมาทำความรู้จักไปพร้อมกันเลย!

           
อดีตอธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้บรรยายในหัวข้อ “นโยบายของรัฐที่มีต่อสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อสังคม” ว่า

           
เมื่อ 10 ปีที่แล้วทางผู้บริหารและคณะได้ร่วมกันทำเรื่องอนาคตการศึกษา Future Study อย่างจริงจัง แล้วได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนค่อนข้างชัดเจน ครอบครัวคนรวยส่งลูกเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด ในขณะที่ครอบครัวคนจนแม้จะมีทุน กยศ. แต่สามารถส่งลูกเข้าเรียนได้เพียง 5 คน จาก 100 ครอบครัว มหาวิทยาลัยรัฐที่บอกว่าจะดูแลผลิตบัณฑิต ทำวิจัยทุกอย่าง เพื่อให้คุณภาพของประเทศดีขึ้น กลับสร้าง Gab นี้ขึ้นโดยไม่รู้ตัว

           
นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิด “บริหารธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นเครื่องหมายรับประกันจิตวิญญาณของคณะว่า จะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมอย่างสมดุล พัฒนาด้านวัตถุควบคู่ไปกับพัฒนาด้านจิตใจ ทำให้ผู้เรียนมีความสุขจากธุรกิจที่ทำ ไม่ใช่ประสบความสำเร็จจากการรวยรุนแรงมากกว่ามีความสุขที่รุนแรง ถ้าผลิตบัณฑิต ทำงานวิจัย ทำงานบริการวิชาการแล้วทุกคนรวยขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่จิตสำนึกสาธารณะไม่ได้ตามมา สุดท้ายก็คือความล้มเหลว

บริหารธุรกิจเพื่อสังคม จะสอนอะไร?
          
คณะเลือกใช้สิ่งที่กระทบกับอาจารย์ผู้สอนมากที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สิ่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นทุกวัน AI ชนะแชมป์โลกหมากรุก AI เจาะเลือดเก่งกว่าพยาบาลที่เจาะเลือดเก่งที่สุด AI เล่นเปียโนเก่งกว่านักเล่นเปียโนที่เก่งที่สุดในโลก แต่! บริหารธุรกิจเพื่อสังคมจะสอนในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ และมีประโยชน์กับประเทศชาติสูงมาก ด้วยการปลูกฝังแรงบันดาลใจ สร้างคาแรกเตอร์ สร้างจิตสำนึกสาธา่รณะในสังคมที่จะเป็นดิจิทัล และหวังว่าคณะนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่างทางโอกาสของการศึกษาได้

           
โดยตัวหลักสูตรก็จะมี Short Course อบรมให้กับภาคธุรกิจของสังคมไทยต่างๆ มีการเรียนหลักการบัญชี หลักการตลาด หลักการจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หลักการธุรกิจเพื่อสังคม อังกฤษธุรกิจ การวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ

           
ปัจจุบันก็มี SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวนไม่น้อยที่สนใจเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคม คือดำเนินธุรกิจทั่วๆ ไป มีการทำการตลาด สร้างกำไร แต่สร้างความต่างคือกิจการนี้จะได้ช่วยเหลือสังคม แก้ไขปัญหาสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น คณะนี้ก็จะช่วยได้มาก

จบคณะนี้ทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                          
ทดสอบ Icon ด้านการทำบัญชี                                                                                          
ทดสอบ Icon ด้านการสอบบัญชี                                                                                          
ทดสอบ Icon ด้านบัญชีบริหาร                                                                                              
ทดสอบ Icon ด้านการภาษีอากร                                                                                            
ทดสอบ Icon ด้านการวางระบบบัญชี                                                                                      
ทดสอบ Icon ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี                                                            
ทดสอบ Icon ด้านการตรวจสอบภายใน                                                                                  
ทดสอบ Icon ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี                                                        
ทดสอบ Icon ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการตลาด
ทดสอบ Icon นักการตลาด                                                                                                    
ทดสอบ Icon นักวิจัยการตลาด                                                                                      
ทดสอบ Icon พนักงานหรือผู้บริหารระดับต้นในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น                                
 ทดสอบ Icon ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์                                                                        
 ทดสอบ Icon ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                                                            
 ทดสอบ Icon ฝ่ายกระจายตัวสินค้า                                                                                          
 ทดสอบ Icon ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                                                                                           
 
ทดสอบ Icon ฝ่ายวิจัยตลาด                                                                                                 
 ทดสอบ Icon ฝ่ายจัดซื้อ                                                                                             
 ทดสอบ Icon ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก                                                         
 ทดสอบ Icon ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ 

วิชาเอกการเงิน
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่ของธนาคาร 
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์                                                      
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่บริษัทเงินทุน                                                                                      
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่ทางการเงินของบริษัท / องค์กรทั่วไป

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                            
ทดสอบ Icon นักธุรกิจนำเข้า                                                                                           
 ทดสอบ Icon ส่งออกสินค้า                                                                                               
ทดสอบ Icon เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารด้านการขาย การตลาดสำหรับบริษัทประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ   
ทดสอบ Icon จ้าหน้าที่ / ผู้บริหารงานส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน       
ทดสอบ Icon พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทดสอบ Icon อาชีพสายการท่องเที่ยว                                                                                    
 ทดสอบ Icon ธุรกิจนำเที่ยว                                                                                                
 ทดสอบ Icon ธุรกิจการบิน                                                                                              
ทดสอบ Icon อาชีพสายการโรงแรม                                                                                    
 
ทดสอบ Icon แผนกขาย                                                                                                      
 ทดสอบ Icon แผนกรับจอง                                                                                                  
 ทดสอบ Icon แผนกต้อนรับ                                                                                            
ทดสอบ Icon อาชีพในสายการบริการอื่นๆ                                                                              
 ทดสอบ Icon การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ                                                          
 ทดสอบ Icon ทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม                                                                            
ทดสอบ Icon อาชีพในสายการบริการอื่นๆ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล และวางแผน                                                                                
ทดสอบ Icon อาชีพด้านธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) ที่ประกอบการธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมและไม่แสวงหาผลกำไร

           สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนคณะที่ให้ความสำคัญกับการรับใช้สังคม “เพื่อสังคม” อย่างแท้จริง ก็รอติดตามระเบียบการรับสมัครได้นะคะ ถ้ามีข่าวอัปเดตเมื่อไหร่ พี่ๆ เด็กดีจะรีบมาแจ้งเลยค่ะ  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#บริหารธุรกิจเพื่อสังคม #คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม #Social Enterprise #มศว #ม.ศรีนครินทรวิโรฒ #ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?