TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  25,939 วิว
17 ต.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 8 คณะ 1,986 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 สาขาวิชา [โควตาเรียนดี]
200 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
240 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
240 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 2 สาขาวิชา [โควตาโรงเรียนเครือข่าย]
240 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 สาขาวิชา [โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ฯ]
105 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 13 สาขาวิชา [โควตาเรียนดี]
268 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา [โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี]
203 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา [โควตาเรียนดี]
490 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ ก่อนหน้านี้ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็ได้ออกระเบียบการสมัคร TCAS 62 รอบ 1 ที่เป็นโควตามความสามารถมา 4 โครงการ

          ต่อกันด้วยโควตาจากคณะต่างๆ มาอีกเพียบ! พี่แป้งรวมมาให้ทั้งหมด 5 คณะ 8 โครงการ สมัครพร้อมกัน 17 ต.ค. -17 ธ.ค.61 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ

 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร [โควตาเรียนดี]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทดสอบ Icon จำนวนรับสมัคร
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon GPA (คณิต, วิทย์, ภาษาต่างประเทศ)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ [โควตาเรียนดี]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  120 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  120 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
     สมัคร   17 ต.ค. -17 ธ.ค.61
     26 ธ.ค.61       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     11 ม.ค.62       สอบสัมภาษณ์
     16 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
     30-31 ม.ค.62  ยืนยันสิทธิ์  Clearing House

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม
คลิกที่นี่
หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (สำหรับ ปวส.) คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ [โควตา PORTFOLIO]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  120 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  120 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.

 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
     สมัคร   17 ต.ค. -17 ธ.ค.61
     26 ธ.ค.61       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     11 ม.ค.62       สอบสัมภาษณ์
     16 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
     30-31 ม.ค.62  ยืนยันสิทธิ์  Clearing House
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ [โควตาโรงเรียนเครือข่าย]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  120 ที่นั่ง
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  120 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
    ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย 163 โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 72 สถาบัน

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (สำหรับ ปวส.) คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0]
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ/สองภาษา)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ.)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
    ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในโครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ฯ 17 แห่ง

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม ปฏิทินโครงการ
      สมัคร    17 ต.ค. -17 ธ.ค.61
       8 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     11 ม.ค.62       สอบสัมภาษณ์
     16 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
     30-31 ม.ค.62  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [โควตาเรียนดี]
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม สาขาที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ/สองภาษา)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ.)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม ปฏิทินโครงการ
     สมัคร   17 ต.ค. -17 ธ.ค.61
       8 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     11 ม.ค.62       สอบสัมภาษณ์
     16 ม.ค.62       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
     30-31 ม.ค.62  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม
คลิกที่นี่
โควตาเรียนดีวุฒิ ปวช. คลิกที่นี่
โควตาเรียนดีวุฒิ ปวส. คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม [โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
    ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ [โควตาเรียนดี]
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
    ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon GPAX
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 คณะ 8 โครงการ)

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ. #มจพ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?