TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง) []

วิว

           สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เผยระเบียบการ TCAS 62 ออกมาแล้ว ทั้ง 5 รอบอยู่ในฉบับเดียวเลยค่ะ (อาจจะตาลายนิดนึง) พี่แป้งได้แยกรายละเอียดของรอบ 1 มาให้ในนี้แล้วค่ะ จัดเต็มกว่า 24 โครงการ รวมกว่า 2,653 ที่นั่ง (หน้า 29-82)
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์  5  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์  20  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์  14  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์  240  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี  49  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  40  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ  277  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์  405  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  90  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ  445  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  125  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  298  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  270  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์  33  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์  95  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  67 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์  30  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์  150  ที่นั่ง


คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละโครงการ
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านด้านศิลปวัฒนธรรม
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการเพชรราชพฤกษ์
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการ MBS.Talent
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการต้นกล้าชบาบาน
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการดาวอินทนิล
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โควตา COPAG รอบที่1
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการ COPAG ONE
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon ระบบเทียบเข้า
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon ระบบต่อเนื่อง
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)


การเลือกสมัคร
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 โครงการ 2,653 ที่นั่ง)

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครที่ชําระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
 ทดสอบ Icon ใบหลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
 ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ปฏิทินโครงการ
 ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 15 ธันวาคม 2561
     1-17 ธ.ค.61      ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้
     1-17 ธ.ค.61      ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
        28 ธ.ค.61      ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ
       5-6 ม.ค.61      ทดสอบความสามารถ
          9 ม.ค.61      ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        16 ม.ค.61      สอบสัมภาษณ์
        28 ม.ค.61      ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #มมส. #มมส.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?