TCAS 62 รอบ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดรับ 22 โครงการ รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 13 ธ.ค. 61  60,732 วิว
3 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 22 คณะ 640 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
9 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษฯ
2 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
4 ที่นั่ง
3.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
4 ที่นั่ง
3.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร
5 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสหเวชศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะอักษรศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
30 ที่นั่ง
3.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
3 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะอักษรศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
5 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการรับผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ
10 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะจิตวิทยา โครงการโอลิมปิกวิชาการ
4 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
308 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ
7 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
29 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์
60 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับนร.จากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
20 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
64 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ
7 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝากค่ะ เป็น TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับทั้งหมด 22 โครงการ บางโครงการรับทั้งน้อง ม.6 และเด็กซิ่วเลย ไปดูรายละเอียดของแต่ละโครงการเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดรับ 22 โครงการ รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 9 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มีจำนวนฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์/รพ. อย่างน้อย 100 ชั่วโมง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ ปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานร.ที่มีความสามารถพิเศษ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ลำดับที่ 1-50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT II / GEC A-Level (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 5 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 (รุ่น 60)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการเกษตร
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 15 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับและคุณสมบัติผู้สมัคร (Chula02)
 ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้นกีฬาที่กำหนดดังนี้ (chula01)
 ทดสอบ Icon มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะสหเวชศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชารังสีเทคนิค 3 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ลำดับที่ 1-25
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะอักษรศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 16 สาขา รวม 30 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลสอบความรู้ทางภาษา หรือการแข่งขันเกี่ยวกับภาษา
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โครงการกำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์) 3 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon ผ่านค่ายโอลิมปิก (สอวน.) ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์ หรือเคยเข้าร่วม TMO / IMO
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงาน/กิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) 3 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon ผ่านค่ายโอลิมปิก (สอวน.) ค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี หรือมีผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะอักษรศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon ผ่านการเข้าค่ายอบรมรอบสุดท้าน (35 คน) ของค่ายโอลิมปิก (สอวน.)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รับผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : 3 หลักสูตร รวม 10 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลงานเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) ระดับนานาชาติ หรือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,400 คะแนน และ วิชาภาษาอังฏฤษ ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะจิตวิทยา (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาจิตวิทยา รวม 4 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีผลงานแข่งโอลิมปิกวิชาการ(ระดับนานาชาติ) อยู่ใน 10 ลำดับแรก
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ (5 โครงการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     1.โครงการพิเศษ เฉพาะนร.ในโครงการ พสวท.
     2.โครงการนร.ที่ผ่านการวัดสมถรรนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พสวท.)
     3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (CLICK)
     4.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ(สสวท. สพฐ. และ วมว.)
     5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละโครงการกำหนด

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : 14 สาขา รวม 7 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon เคยผ่านการคัดเลือกโครงการอัจฉริยภาพฯ (สวทช.) โดยเป็นกลุ่ม Genius
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : 6 สาขา รวม 29 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon ผ่านค่ายโอลิมปิก สอวน. วิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ คอมฯ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม 60 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon เคยได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิก สอวน. ในสาขาวิชาที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับนร.จากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับรวม 20 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ นร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon เป็นนร.ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะฯ
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ (รวม 45 ที่นั่ง)
     คณะอักษรศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะครุศาสตร์
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ นร. ม.6

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านดนตรี/ศิลปะ ตามที่สาขากำหนด

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 4 สาขาวิชา รวม 64 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ นร. ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (แล้วแต่สาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตรงกับที่สาขากำหนด

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 3-15 ธ.ค.61
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : เภสัชศาสตรบัณฑิต รวม 7 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับนร. ม.6 / เด็กซิ่ว

 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon เคยได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิก สอวน. ในสาขาวิชาที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาฯ รอบ 1 #จุฬาฯ รอบพอร์ต #จุฬา #จุฬา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?