TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 20 พ.ย. 61  22,057 วิว
3 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 8 คณะ 89 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิมปิกวิชาการ
4 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วท.บ. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
2 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
20 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
15 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
25 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
10 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
10 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรับตรง คณะแพทยศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน TCAS 62 รอบ 1 มาฝากค่ะ เปิดรับทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและอื่นๆ รวมกว่า 8 สาขา 89 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
    วท.บ. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
    ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์)

ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 
TCAS 62 รอบ 1: คณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 และเทียบเท่า สายวิทย์
 ทดสอบ Icon ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สสวท.) ระดับนานาชาติ
 ทดสอบ Icon เขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 เหตุใดจึงสนใจเข้าศึกษาแพทยศาสตรฯ
 ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสามารถพิเศษ, การทำประโยชน์เพื่อสังคม


วท.บ. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลงาน/มีความคิดสร้างสรรค์หรือชื่นชอบในงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เคยหรือเข้าร่วมโครงการทางวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เคยทำโครงงาน/งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon ส่งคลิปวีดิโอแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที
 ทดสอบ Icon มี Portfolio


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon มี Portfolio เกียรติบัตร รางวัล หรือภาพถ่ายกิจกรรมที่แสดงถึงความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย


ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานทางศิลปะ ไม่จำกัดประเภทสื่อ


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รพ.รามาธิบดี)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 เด็กซิ่ว และเทียบเท่า สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลการสอบ A level วิชา Biology, Chemistry, Math / Physics
 ทดสอบ Icon มีผลการสอบ IB วิชา Biology, Chemistry, Physics
 ทดสอบ Icon มี Portfolio
 ทดสอบ Icon มี Personal statement ความยาวไม่เกิน 5,300 ตัวอักษร รวมช่องว่าง


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 เด็กซิ่ว สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีน้ำหนักระหว่าง 40 กิโลกรัม ถึง 70 กิโลกรัม
 ทดสอบ Icon มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ TOEFL,  IELTS, TOEIC, TU-GET, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มี Portfolio รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา  


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี Portfolio
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT (Math level 2) และ SAT Science test
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT มากกว่า 15
 ทดสอบ Icon เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ


หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ สาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ หรือ ผอ.โรงเรียน
 ทดสอบ Icon มี Portfolio


ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 3 - 14 ธ.ค.61
        10 ม.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   12-16 ม.ค.62    สอบสัมภาษณ์
        28 ม.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #คณะแพทยศาสตร์ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #คณะทันตแพทยศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?