ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 4 ธ.ค. 61  45,362 วิว
3 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 16 คณะ 792 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
41 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
116 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
12 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะกายภาพบำบัด วท.บ. สาขากิจกรรมบำบัด
5 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
30 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
3 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2 ที่นั่ง
3.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
250 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
65 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ 2 สาขาวิชา
30 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
55 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
70 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยรายละเอียดการรับใน TCAS 62 รอบ 1 ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดรับทั้งสิ้น 16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง โดยรอบนี้มีเปิดรับทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คลิก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์) คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะวิทยาศาตร์
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา คลิก
ทดสอบ Icon โครงการทุน พสวท.รร.สามเสนวิทยาลัย คลิก
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คลิก

คณะกายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขากิจกรรมบำบัด คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คลิก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คลิก
ทดสอบ Icon สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา คลิก
ทดสอบ Icon สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เอกวศ.ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (นานาชาติ) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คลิก

วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คลิก
ทดสอบ Icon สาขาธรณีศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คลิก

คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย คลิก

วิทยาเขตนครสวรรค์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง คลิก

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ. สาขานวัตกรรมการจัดการสังคม และสิ่งแวดล้อม คลิก

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) คลิก

จำนวนรับ
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง)

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง)

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง)

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล (16 คณะ รวมกว่า 792 ที่นั่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?