/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมทุกคณะ ไม่มีสอบข้อเขียน) []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 61  56,529 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 13 คณะ 2,435 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
35 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ
45 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบฯ
282 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
42 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศึกษาศาสตร์ โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาฯ
50 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรสนามจันทร์
110 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
105 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาการจัดการ โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
110 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
100 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่จะเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 ในวันที่ 1-15 ธันวาคมนี้ ก็คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับหลายคณะ ใช้ Portfolio ทุกคณะเลยค่ะ แต่มีบางสาขาที่มีทดสอบทักษะเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

 

คณะที่เปิดรับ และจำนวนรับ

รายละเอียดแต่ละคณะ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
     โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ
     โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์
     โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
     โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
     โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังเรียนอยู่ ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (แต่ละโครงการกำหนดไม่เท่ากัน)
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานตามที่โครงการฯกำหนด
 ทดสอบ Icon บางโครงการกำหนดเขียนเรียงความด้วย
 ทดสอบ Icon มีทดสอบเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี Portfolio แสดงผลงานทักษะด้านสถาปัตยกรรม ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon มีทดสอบเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์


คณะโบราณคดี
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (แต่ละสาขากำหนดไม่เท่ากัน)
 ทดสอบ Icon มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือตามที่สาขากำหนด


คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon มี Portfolio แสดงถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon จัดทำ Portfolio ตามแบบที่โครงการฯกำหนด


คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
     โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาไทย)
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี Portfolio แสดงถึงผลงาน/เกียรติติบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขา


คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
 ทดสอบ Icon มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา (เป็นนักกีฬา)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานการแข่งขัน/การประกวด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา


คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการเพชรสนามจันทร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว
 ทดสอบ Icon มี GPA รวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ผ่านค่ายโอลิมปิก สอวน. หรือ โครงการวิทยาศาสตร์โลกฯ หรือ
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือ
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลในการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ
 ทดสอบ Icon เป็นนร.จากห้องเรียนโครงการวิทย์ฯ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 ทดสอบ Icon มี Portfolio


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
     โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
     โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว สายวิทย์ (ยกเว้น สาขาธุรกิจวิศวกรรม)
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ของกิจกรรม/ประกาศนียบัตร/รางวัล ระดับโรงเรียน ถึงระดับนานาชาติ
 ทดสอบ Icon บางโครงการกำหนด Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า A4
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่แต่ละโครงการฯกำหนด


คณะดุริยางคศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มี Portfolio (ไฟล์ PDF)
 ทดสอบ Icon มีใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 ทดสอบ Icon มีผลงานเกี่ยวข้องกับทักษะเกษตรจิตอาสา หรือโครงการคุณธรรม จริยธรรม
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า A4


คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 จากโรงเรียน 20 จังหวัดที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 (แต่ละสาขากำหนดไม่เท่ากัน)
 ทดสอบ Icon มี Portfolio เกี่ยวข้องกับสาขา (ไม่เกิน 10 หน้า A4)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานที่แสดงความสามารถด้านต่างๆ ตามที่สาขากำหนด


วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon มีผลคะแนน TOEFL, IELTS, SAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon มี Portfolio


ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #ม.ศิลปากร #ม.ศิลปากร รอบพอร์ต #ม.ศิลปากร รอบพอร์ต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?