TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (23 โครงการ) []

วิว

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยระเบียบการเปิดรับใน TCAS 62 รอบที่ 1 กว่า 23 โครงการ ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี ทุกโครงการสมัครพร้อมกัน 1-15 ธ.ค.61 มีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (23 โครงการ)

โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน (สืบสายตรง)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการรับสมัครนร.เรียนดี/นร.ต่างชาติฯ (สมัคร 3-14 ธ.ค.61)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon นร.จากต่างประเทศ ต้องมีผลสอบ SAT/GED หรือสอบผ่าน A Level
 ทดสอบ Icon นร.ในระบบไทย ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการนร.ที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาฯ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์ หรือ สายศิลป์
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลอันดับ 1-4 จากการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ของ ม.อ.
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ (สมัครได้ถึง 10 ม.ค.62)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการไนติงเกล
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสม (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่"
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว สายวิทย์
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon เป็นทายาทสายตรงของผู้ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (ตามโครงการฯกำหนด)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (ตามโครงการฯกำหนด)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการลูกพระราชบิดา 1
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ รร.มอ.วิทยานุสรณ์, รร.มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี, รร.สาธิต ม.อ.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรเข้าการแข่งขัน/เข้าค่ายวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการลูกพระราชบิดา 2
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ รร.มอ.วิทยานุสรณ์, รร.มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี, รร.สาธิต ม.อ.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรเข้าการแข่งขัน/เข้าค่ายวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการทุนมงคลสุข
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.80
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรเข้าการแข่งขัน/เข้าค่ายวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีเกียรติบัตรเข้าการแข่งขัน/เข้าค่ายวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon กลุ่มการรับ
     1.ทายาทเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์  
     2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
     3.นร.มุสลิมใน 3 จว.ภาคใต้ + 5 อำเภอ จ.สงขลา
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละกลุ่มกำหนด
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละกลุ่มกำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon ถ้าเคยเข้าค่าย Sci Seed มาก่อน ได้สิทธิ์ลดค่าสมัคร 50%
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, ฟิสิกส์, เคมี รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon กลุ่มการรับ  
     1.ได้รับรางวัล 1-3 จากการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ในระดับภาคใต้ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
     2.ได้รับรางวัล 1-3 จากการประกวดโครงงานวิทย์ฯ อื่นๆ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการศึกษิตศิลปะ (สมัคร 1-14 ธ.ค.61)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ :  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรืออื่นๆ
 ทดสอบ Icon มีสอบทักษะเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการเกษตรทายาท
 ทดสอบ Icon เปิดรับ :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 ทดสอบ Icon บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง มีอาชีพทางการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว (ม.ปลาย)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดใช้ GPA ในรายวิชาด้วย
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon รับ ม.6, เด็กซิ่ว (ม.ปลาย)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดใช้ GPA ในรายวิชาด้วย
 ทดสอบ Icon ถ้าสมัครสาขาการจัดการรัฐกิจ ต้องเขียนเรียงความ 1 หน้าในหัวข้อ "ทำไมเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์"
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการลูกสงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ รร.มอ.วิทยานุสรณ์, รร.มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี, รร.สาธิต ม.อ.(ปัตตานี)
 ทดสอบ Icon มี GPAX , GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ปวช. ปี 3
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ฯ กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ปวช. 3 ในโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon มี GPAX , GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก

โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon เรียนอยู่ ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดใช้ GPA ในรายวิชาด้วย
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลานครินทร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #ม.สงขลานครินทร์ #ม.อ. #ม.อ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?