ซ่อน
แสดง

ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้! []

วิว
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
          สวัสดีค่ะ หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกจำนวนและเกณฑ์การรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 62 กันมาแล้ว น้องๆ คงได้เห็นแล้วว่าทาง ม.มหิดล มีแผนการรับนักศึกษารวมทั้งหมด 5 รอบ 4,884 ที่นั่ง โดยในรอบที่ 1 นี้ เตรียมกวาดไปก่อน 792 ที่นั่งค่ะ 

ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
 
          ล่าสุด! ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกกำหนดการรับ TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 มาแล้ว โดยรอบที่ 1 เป็นการใช้เกรดร่วมกับผลงานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของน้องๆ ค่ะ ขั้นต่ำบางหลักสูตรไม่กำหนดเกรด บางหลักสูตรเกรด Max สุดที่ 3.80! เปิดรับวันแรก 3 ธ.ค. 61 นี้ ตามไปดูรายละเอียดกัน! 

เกรดเท่าไหร่ สมัครรอบที่ 1 ได้!

เกรด 3.80 
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
เกรด 3.75
 ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
เกรด 3.70
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

เกรด 3.50 
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขากายอุปกรณศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์)
 ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาธรณีศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เกรด 3.25
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

เกรด 3.00
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Iconครงการทุน พสวท.รร.สามเสนวิทยาลัย
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา 
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย

เกรด 2.75
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ วท.บ. สาขาพฤกษศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ วท.บ. สาขาฟิสิกส์
ทดสอบ Icon สาขาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) 
 ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด วท.บ. สาขากิจกรรมบำบัด

เกรด 2.50
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ทดสอบ Icon วศ.บ. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตนครสวรรค์ ศศ.บ. สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Iconศ.บ. สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

เกรด 2.25
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกําลังกาย
ทดสอบ Iconาขาการออกกําลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกําลังกายและการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาการออกกําลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตอํานาจเจริญ วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์

เกรด 2.00
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตนครสวรรค์ วท.บ. สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

ไม่กำหนดเกรด
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการรับ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
 
ปฏิทินการรับ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!

 
ปฏิทินการรับ TCAS 62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!
ม.มหิดล ออกปฏิทิน TCAS 62 รอบที่ 1 - 3 พร้อมเช็กเกรดเท่าไรถึงสมัครรอบ Portfolio ได้!

 
          ในส่วนของเกณฑ์การรับรอบที่ 1 นอกจาก ม.มหิดล จะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่พี่เมก้าลิสต์ไว้ให้ด้านบนแล้ว บางคณะ/สาขาวิชายังมีการกำหนด GPA ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชาด้วยนะคะ อย่าลืมอ่านระเบียบการให้ละเอียด แล้วก็เริ่มเรียงข้อมูลใส่ Portfolio ของเราได้แล้วค่ะ 

          เพราะบางหลักสูตรต้องการเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งในนั้นก็อาจรวมไปด้วยบทความที่ระบุว่าเหตุใดเราจึงสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนั้น ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษ และการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับในรอบที่ 1
คลิก ส่วนรอบอื่นๆ อดใจรอระเบียบการฉบับเต็มอีกนิดนะคะ
 
          สุดท้ายฝากถึงน้องๆ ว่าวันที่ 1 ธ.ค. ก่อนวันสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของ ม.มหิดล อย่าลืมเข้าไปสมัครใช้งานระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ. ก่อนนะคะ สำคัญมาก! อ่านรายละเอียดได้ที่บทความนี้เลยค่ะ "แจ้งข่าว #Dek62! 1 ธ.ค. นี้ ทปอ. เปิดให้ลงทะเบียน TCAS (ทำครั้งเดียว) หากไม่ทำ ผลสอบ TCAS 62 จะเป็นโมฆะ!" คลิก   
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #TCAS รอบ Portfolio #Portfolio #TCAS รอบที่ 1 #ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #MU #Mahidol

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?