TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับรวม 16 สำนักวิชา 2,298 ที่นั่ง []

วิว
          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละสำนักวิชาใน TCAS 62 รอบที่ 1 แล้วนะคะ เปิดรับ 16 สำนักวิชา รวม 2,298 ที่นั่งด้วยกัน มีการกำหนดเกรด และแผนการเรียนด้วย ตามไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับรวม 16 สำนักวิชา 2,298 ที่นั่ง
 
สำนักวิชาการจัดการ 740 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชี 150 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 40 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 200 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 150 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม/บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ ศิลป์ - ภาษา ศิลป์ - สังคม
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ(การเงิน)/บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 60 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรกายภาพบำบัด 30 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 10 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 30 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 50 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 220 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 60 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 25 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 60 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์/หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล/ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล/หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล/หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ ศิลป์ - ภาษา ศิลป์ - สังคม
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 100 คน 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 155 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาไทย 30 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรอาเซียนศึกษา 20 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาอังกฤษ 45 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาจีน 60 คน 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ ศิลป์ - ภาษา ศิลป์ - สังคม
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (ยกเว้นสาขาภาษาอังกฤษ GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 48 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์พื่อชาวชนบท 48 คน จาก 5 จังหวัด
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon ศึกษาชั้น ม.ปลาย ตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด แผนวิทย์ - คณิต 
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 
 ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , สาธารณสุขชุมชน) 100 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 110 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 110 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 205 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐศาสตร์ 70 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรนิติศาสตร์ 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 75 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ ศิลป์ - ภาษา ศิลป์ - สังคม
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ GPAX ไม่น้อยกว่า  2.75)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 100 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 100 คน 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี 30 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 30 คน
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต 
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.20
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 220 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 30 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 50 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร 25 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 25 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 20 คน 
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 90 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรสถาปัตยกรรม 40 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม 20 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการออกแบบภายใน 15 คน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม 15 คน  
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon หลักสูตรสถาปัตยกรรม/หลักสูตรการออกแบบภายใน กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม/หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม กำหนดแผนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คำนวณ ศิลป์ - ภาษา ศิลป์ - สังคม  
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
(อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

วิทยาลัยนานาชาติ
(อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับรวม 16 สำนักวิชา 2,298 ที่นั่ง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ม.วลัยลักษณ์ #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?