TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 โครงการ ทั้งปกติ-นานาชาติ) []

วิว
        สวัสดีค่ะ มีใครกำลังรอรายละเอียดรับตรง รอบ 1 Portfolio ของ มศว บ้างมั้ยคะ ตอนนี้มาแล้วถึง 8 โครงการ ครอบคลุมทุกกลุ่มความสามารถเลย แต่สมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น รายละเอียดจะมีโครงการไหนบ้าง ตามไปดูเลย

TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 โครงการ ทั้งปกติ-นานาชาติ)
 

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน/โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ)
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วัสดุศาสตร์)
        ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, ศศ.บ.ภาษาตะวันออก (เอกภาษาจีน), กศ.บ.ภาษาไทย)
        ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ (กศ.บ.สังคมศึกษา, ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง, เอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, ร.บ.รัฐประศาสนศาสตร์, ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ร.บ.การเมืองการปกครอง, วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
        ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่), ธุรกิจเพื่อสังคม)
        ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, ศศ.บ.ผู้นำนันทนาการ, กศ.บ.พลศึกษา, กศ.บ.สุขศึกษา)
        ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต, จิตวิทยาและการแนะแนว, อุตสาหกรรมศึกษา, การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน)
        ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
        ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
        ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด (สาขาวิชากายภาพบำบัด, การส่งเสริมสุขภาพ)
        ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
        ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
        ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา), ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา), นวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา))
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม, การจัดการภูมิวัฒนธรรม)
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาต), การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ))
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา)
        ทดสอบ Icon (โครงการพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง, การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

    ทดสอบ Icon
คุณสมบัติ
        ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติที่ถึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด หากได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6/เด็กซิ่ว/เทียบเท่า ยกเว้นทันตแพทยศาสตร์ ต้องเป็น ม.6 เท่านั้น
        ทดสอบ Icon มีแผนการเรียน และเกรดเฉลี่ย รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด (รายละเอียด หน้า 11-34)

    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio + คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

    ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   

---------------------------------------------------------------------------

2. โครงการผู้พิการ
    ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
        ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา), สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)

 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon เป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
        ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
        ทดสอบ Icon สาขาจิตวิทยา รับผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ
        ทดสอบ Icon หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ รับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (มือสองข้างแข็งแรง สามารถเขียนหนังสือและใช้งานได้ดี) ต้องมี GPAX>2.30 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม) และเขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ใส่ใน Portfolio
        ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร่องแขน/ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน มี GPAX>2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)

 
    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------

    3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับ
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
           1. สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)
               1.1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
               1.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
               1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
           2. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)
               2.1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
               2.2 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
               2.3 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
          3. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)
               3.1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
               3.2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
               3.3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
        ทดสอบ Icon มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
        ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้    
            1. มีความสามารถพิเศษหรือโดดเด่น และสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ
            2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในระดับดี โดยแสดงผลทดสอบฯ มาใน Portfolio

 
    ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   
    ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   

---------------------------------------------------------------------------

     4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
    ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
           1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
           2. สาขาวิชาทัศนศิลป์
           3. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
           4. สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
              4.1 วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
              4.2 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
              4.3 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ
           5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
              5.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
              5.2 สาขาวิชานาฏศิลป์
              5.3 สาขาวิชาศิลปศึกษา

 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
        ทดสอบ Icon มี GPAX > 2.00 (ม. 6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม) ยกเว้นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จะต้องมี GPAX > 2.50
        ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 42-44)
 
     ทดสอบ Icon
เกณฑ์การคัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

     ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

---------------------------------------------------------------------------

    5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
           1. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา)
           2. สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)
           3. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)

 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
        ทดสอบ Icon มี GPAX > 2.50 (ม. 6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)

 
    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

     ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------

    6. โครงการนักกีฬา
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
        คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
        ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว อายุไม่เกิน 22 ปี
        ทดสอบ Icon มีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ยูยิตสู เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล ปัญจักสีลัต หมากกระดาน วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล โดย
          1. เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ/ระดับเยาวชนทีมชาติ หรือ
          2. ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
          3. ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย/ระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
        ทดสอบ Icon มี GPAX > 2.00 (ม. 6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)

 
    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
        ทดสอบ Icon Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
        ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

     ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------

   7. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล (หลักสูตร 2 ภาษา)
    ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
        ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)
        ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา)
        ทดสอบ Icon ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา), สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา))
        ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) และสาชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)

 
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
       2. มีคุณสมบัติตามกลุ่ม ดังนี้
          กลุ่มที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
           ทดสอบ Icon  มี GPAX ตามที่คณะ/สาขากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการหน้า 53-55)
          กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
          2.1 จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมีเอกสารดังนี้
           ทดสอบ Icon  เอกสารจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
           ทดสอบ Icon  Transcript จากโรงเรียน
          2.2 จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสาร ต่อไปนี้
           ทดสอบ Icon  เอกสารจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
           ทดสอบ Icon  Transcript จากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ใบเทียบวุฒิฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี)
         กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
          3.1 ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมีเอกสารดังนี้
           ทดสอบ Icon  ใบรับรองจากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ใบ Predicted grade
           3.2 ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสาร ต่อไปนี้
           ทดสอบ Icon  ใบรับรองจากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบ TCAS

 
    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
           ทดสอบ Icon  Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
           ทดสอบ Icon  สอบสัมภาษณ์

     ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------

    8. โครงการหลักสูตรนานาชาติ
    ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
           ทดสอบ Icon  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ), สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ)
           ทดสอบ Icon  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
           ทดสอบ Icon  คณะเศรษฐศาสตร์
           ทดสอบ Icon  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ) และสาชาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ)
    ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
       2. มีคุณสมบัติตามกลุ่ม ดังนี้
           กลุ่มที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
           ทดสอบ Icon  มี GPAX ตามที่คณะ/สาขากำหนด (ดูเพิ่มเติมในระเบียบการหน้า 59-61)
           กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
           2.1 จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมีเอกสารดังนี้
           ทดสอบ Icon  เอกสารจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
           ทดสอบ Icon  Transcript จากโรงเรียน
           2.2 จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสาร ต่อไปนี้
           ทดสอบ Icon  เอกสารจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
           ทดสอบ Icon  Transcript จากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ใบเทียบวุฒิฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี)
           กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
            3.1 ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมีเอกสารดังนี้
           ทดสอบ Icon  ใบรับรองจากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ใบ Predicted grade
            3.2 ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสาร ต่อไปนี้
           ทดสอบ Icon  ใบรับรองจากโรงเรียน
           ทดสอบ Icon  ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบ TCAS
    ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
           ทดสอบ Icon  Portfolio + พิจารณาคุณสมบัติ
           ทดสอบ Icon  สอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------
 
    ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio มศว ทั้ง 8 โครงการ
        1 - 15 ธ.ค. 61    รับสมัคร
             11 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
             19 ม.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
             28 ม.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
       30 - 31 ม.ค. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
               5 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

     ทดสอบ Icon
รายละเอียดเพิ่มเติมทุกโครงการ คลิกที่นี่  
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #TCAS 62 #TCAS มศว #รับตรง 62 มศว #tcas รอบ 1 มศว #มศว รอบพอร์ต #tcas portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?