TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD) []

วิว

         สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะเปิดรับในรอบ Portfolio ในโครงการปกติรับทั่วประเทศ 7 คณะ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) อีก 2 โครงการ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

ประเภทการรับแบบ Portfolio
คณะที่เปิดรับ จำนวนรับ และคุณสมบัติแต่ละสาขา
TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รพ.)
 ทดสอบ Icon หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

ระเบียบการประเภทการรับแบบ Portfolio คลิกที่นี่

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร บิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50


โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร บิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนที่อยู่จังหวัดเดียวกับภูมิลำเนา
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการปกติ + แพทยฯ CPIRD)

ระเบียบการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ #มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #ม.นราธิวาสราชนครินทร์ #ม.นราธิวาสราชนครินทร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?