ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 11 ก.พ. 62  2,807 วิว
18 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 17 จังหวัด
รวม 13 คณะ 1,305 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
270 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
390 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
100 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
40 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
300 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
15 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
กายภาพบำบัดบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
     ใน TCAS รอบที่ 2 โควตา หลายๆ มหาวิทยาลัยมักจะเปิดรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนา หรือกำลังเรียนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เปิดรับน้องๆ จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ มากกว่า 1,200 ที่นั่ง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ก็เปิดรับหลากหลายสาขาเลยค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร อ่านต่อได้เลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว/กศน./ปวช./เทียบเท่า จากโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทดสอบ Icon จากโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ สังคมศึกษาฯ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดการสมัคร
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
ทดสอบ Icon มี 11 สาขาไม่อนุญาตให้เลือกอันดับ 2 เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาพยาบาล เป็นต้น
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินรับสมัคร
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร : 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 (วันสุดท้ายปิดรับสมัครเวลา 15.00น.)
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 เมษายน 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เมษายน 2562
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 2: โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #รับตรง #โควตา แม่ฟ้าหลวง #แม่ฟ้าหลวง62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?