TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ส.ลาดกระบัง (11 โครงการ กว่า 600 ที่นั่ง) []

วิว
          สวัสดีค่ะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 รวม 11 โครงการ กว่า 600 ที่นั่ง ส่วนใหญ่เน้นการสอบสัมภาษณ์ และมี Portfolio นิดหน่อยค่ะ รายละเอียดเป็นอย่างไรตามไปดูกัน 

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ส.ลาดกระบัง (11 โครงการ กว่า 600 ที่นั่ง)
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

  ทดสอบ Icon ประเภทการรับโควตา
   ประเภทโควตาพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
   ประเภทโควตาสภาเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสภาเกษตรพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด
  ประเภทโควตาโรงเรียน MOU
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทำ MOU กับสถาบันฯ
   ประเภทโควตาผลการเรียน
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเป็นนักเรียนทั่วไปที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
   ประเภทโควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (20 ที่นั่ง)
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (20 ที่นั่ง)
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (20 ที่นั่ง)
   ทดสอบ Icon บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (20 ที่นั่ง)
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. 

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (20 ที่นั่ง) 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คำนวณ

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (20 ที่นั่ง)
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (20 ที่นั่ง)
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร (20 ที่นั่ง)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (20 ที่นั่ง) 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (20 ที่นั่ง) 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คำนวณ หรือ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                 1 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                 6 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (รับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 6 คน)
   ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
   ทดสอบ Icon สาขาพัฒนาการเกษตร
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
   ทดสอบ Icon สาขาเกษตรศาสตร์ 

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เทอม
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เรียนแผนวิทย์ - คณิต หรือเรียนศิลป์ - คำนวณ โดยเรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเรียนอยู่ใน จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท 

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                27 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                30 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ 
   ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์ 25 คน
   ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 30 คน
   ทดสอบ Icon สาขาพัฒนาการเกษตร 40 คน
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร 20 คน
   ทดสอบ Icon สาขาเกษตรศาสตร์ 80 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ประเภทโควตาโรงเรียน
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร 
   ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์ มี GPA คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เรียนแผนวิทย์ - คณิต หรือเรียนศิลป์ - คำนวณ โดยเรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เทอม
   ทดสอบ Icon ได้รับการเสนอชื่อจาก รร. ที่ได้รับโควตาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทโควตาทายาทเกษตรกร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้น ม.6 
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร 
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เรียนแผนวิทย์ - คณิต หรือเรียนศิลป์ - คำนวณ โดยเรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   ทดสอบ Icon เป็นทายาทของเกษตรกร โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

   ระเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้น ม.6 
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร 
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เรียนแผนวิทย์ - คณิต หรือเรียนศิลป์ - คำนวณ โดยเรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เทอม

   ประเภทโควตานักเรียนพิการ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้น ม.6 
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร 
   ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เรียนแผนวิทย์ - คณิต หรือเรียนศิลป์ - คำนวณ โดยเรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เทอม
   ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดประเภทความพิการ

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                27 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                30 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะวิทยาศาสตร์
  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (รับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 8 คน)
   ทดสอบ Icon สาขาเคมีอุตสาหกรรม
   ทดสอบ Icon สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม
   ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
   ทดสอบ Icon สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์
   ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   ทดสอบ Icon สาขาสถิติประยุกต์
   ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เทอม
   ทดสอบ Icon แผนวิทย์ - คณิต เรียนคณิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร 
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครเรียนอยู่ใน จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                27 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                30 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
   ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน
   ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 15 คน
   ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 20 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของคณิต วิทย์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50  

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                28 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                30 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะการบริหารและจัดการ
  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 60 คน
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คำนวณ 
   ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75  

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 40 คน
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คำนวณ 
   ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
   ทดสอบ Icon ศึกษาในสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ
   ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน  

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                27 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                6 เม.ย. 62     สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 
  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาความร่วมมือ MOU 

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 15 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
   ทดสอบ Icon มี GPAX วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25  
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ/หรือ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบมา 

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                27 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                 3 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house
  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต 42 คน
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปี 3  
   ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00  
   ทดสอบ Icon ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ 

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                28 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                 4 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 25 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรนานาชาติ
   ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
   ทดสอบ Icon มี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00/4.00
   ทดสอบ Icon มีผลการตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน (ถ้ามี)  

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                26 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                30 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แพทยศาสตร์นานาชาติ
  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon แพทยศาสตร์ 20 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรนานาชาติ
   ทดสอบ Icon มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
   ทดสอบ Icon มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   ทดสอบ Icon มี Personal Statement 

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์แบบ MMI

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                25 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                27 มี.ค. 62    สอบสัมภาษณ์แบบ MMI
                 1 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 7 คน

  ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
   ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
   ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
   ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก 
   ทดสอบ Icon GPAX 
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  ทดสอบ Icon ปฏิทินการสมัคร 
    4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62    รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร
                28 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                 6 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ผ่านระบบ ทปอ.
        24 - 25 เม.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #ทีแคส #tcas #ส.ลาดกระบัง #tcas รอบ 2 โควตา #ส.ลาดกระบัง tcas รอบ 2 #รับตรง ส.ลาดกระบัง 62 #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?