ซ่อน
แสดง

รวมรับตรงรอบ Portfolio ที่เด็กซิ่วสมัครได้ + เอกสารการสมัครที่ต้องเตรียม []

วิว
รวมรับตรงรอบ Portfolio ที่เด็กซิ่วสมัครได้ + เอกสารการสมัครที่ต้องเตรียม
          สวัสดีค่ะ ต้นเดือนธันวาคมปุ๊บ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio ก็พร้อมใจกันเปิดรับสมัครเลย วันนี้พี่เมก้าเลยขอเอาใจน้องๆ เด็กซิ่ว ที่อยากไปต่อไม่รอแล้วนะ “ต้องติดตั้งแต่รอบแรก!” มาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไรเปิดรับเด็กซิ่วในรอบนี้บ้าง แล้วต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ไม่รอช้าไปอ่านรายละเอียดกัน

รวมรับตรงรอบ Portfolio ที่เด็กซิ่วสมัครได้ + เอกสารการสมัครที่ต้องเตรียม
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คลิก
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ คลิก 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมีและชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ คลิก

มหาวิทยาลัยมหิดล
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 3 - 14 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับรอบ Portfolio หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คลิก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คลิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ คลิก 
   ทดสอบ Icon โครงการช้างเผือก คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ คลิก

มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับสมัครแบบ Portfolio คณะอักษรศาสตร์ คลิก  
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนคณะอักษรศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการความถนัดด้านภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม คณะอักษรศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาฯ คณะศึกษาศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ คณะโบราณคดี 
   ทดสอบ Icon โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
   ทดสอบ Icon โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   ทดสอบ Icon โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ มศว - ม.นอตติงแฮม คลิก 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับด้วย Portfolio คณะการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล IBP คลิก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการค่าย สอวน. คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio คณะการบริการและจัดการ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกแบบ Portfolio วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คลิก

มหาวิทยาลัยบูรพา
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการทับทิมสยาม คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คลิก 
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คลิก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คลิก
   ทดสอบ Icon การรับด้วย Portfolio วิทยาลัยนานาชาติ คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะเศรษฐศาสตร์ คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาด้วย Portfolio คลิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการรับด้วย Portfolio คณะเกษตรศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการรับด้วย Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี/4 ปี)
   ทดสอบ Icon โครงการรับด้วย Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (4 ปี)
   ทดสอบ Icon โครงการรับบุตรสล่าหรือช่างฝีมือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (4 ปี)
   ทดสอบ Icon โครงการหมอฟันคนดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ
   ทดสอบ Icon โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ
   ทดสอบ Icon โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
   ทดสอบ Icon โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางวิชาการและภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)
   ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนพิการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 1 - 14 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โควตาพิเศษสำนักวิชา คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา คลิก
   ทดสอบ Icon โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. - 11 ธ.ค. 61 
   ทดสอบ Icon โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม คลิก

          ทั้งหมดนี้ก็เป็นรับตรงรอบที่ 1 Portfolio ที่เปิดรับน้องๆ เด็กซิ่วนะคะ เห็นไหมว่าเปิดรับสมัครหลายมหาวิทยาลัย หลายคณะมากเลย รายละเอียดการรับก็แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง

เกณฑ์การคัดเลือก 
  ทดสอบ Icon GPAX 
  ทดสอบ Icon ผลสอบสัมภาษณ์
  ทดสอบ Icon ผลทดสอบความรู้ทางวิชาการ เช่น BMAT SAT (Math level 2) SAT (Science test)
  ทดสอบ Icon ผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS CMU-eTEG CU-TEP
  ทดสอบ Icon จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ Statement of Purpose 
  ทดสอบ Icon Portfolio แสดงถึงกิจกรรม ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครในโครงการนั้นๆ เช่น
   ทดสอบ Icon สมัครโครงการของคณะสิ่งแวดล้อม มีเกียรติบัตรว่าเคยเข้าค่ายด้านการพัฒนาชุมชนหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ทดสอบ Icon สมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ มีรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศในระดับจังหวัดมาการันตี 

          ส่วนเรื่องการเตรียมเอกสารการสมัคร ทางโครงการมักจะระบุรายละเอียดไว้ชัดเจน หลักๆ ดังนี้

เอกสารการสมัคร
  ทดสอบ Icon รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  ทดสอบ Icon ใบสมัครสอบคัดเลือก
  ทดสอบ Icon ปพ.1 ใบแสดงผล GPAX หรือ ปพ. 2 ใบประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเรียนจบ ม.ปลาย พร้อมประทับตราโรงเรียน
  ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน 
  ทดสอบ Icon สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 
  ทดสอบ Icon เอกสารรับรองผลงานต่างๆ เช่น เอกสารรับรองว่าเป็นผู้ที่เคยผ่านค่ายอบรม ผลคะแนนสอบ ฯลฯ 
  ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน 

          ขอให้น้องๆ เด็กซิ่วเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม และอย่าลืมอ่านระเบียบการโดยละเอียดนะคะ โชคดีในการสมัคร และสอบติดกันถ้วนหน้าค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #TCAS #TCAS รอบที่ 1 #TCAS รอบ Portfolio #เด็กซิ่ว #Fossi #TCAS62 #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?