ซ่อน
แสดง

รวมมหาวิทยาลัยที่ใช้ทั้งคะแนน “GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ” ใน TCAS รอบ 2 - 3 []

วิว
รวมมหาวิทยาลัยที่ใช้ทั้งคะแนน “GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ” ใน TCAS รอบ 2 - 3
         สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาสมัคร GAT PAT นะคะ ยังไม่ทันปิดระบบรับสมัคร GAT PAT วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสมัคร 9 วิชาสามัญแล้ว ไม่รู้ว่าน้องๆ เริ่มศึกษาข้อมูลกันหรือยังว่าคณะที่เราหมายตาไว้ มีการใช้คะแนนอะไรบ้าง

รวมมหาวิทยาลัยที่ใช้ทั้งคะแนน “GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ” ใน TCAS รอบ 2 - 3
 
         วันนี้พี่เมก้าก็เลยรวบรวมมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์ว่าจะเรียกใช้ทั้งคะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT PAT แบบแพ็คคู่ใน TCAS รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ค่ะ ไปดูกันเลย!

จุฬาฯ รอบที่ 2 
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

จุฬาฯ รอบที่ 3

 ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาชีวเคมี
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
โครงการเพชรนนทรี

 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาชีวเคมี
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
โครงการลูกพระพิรุณ

 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาชีวเคมี
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 
 ทดสอบ Icon คณะประมง
 ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาพันธุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาชีวเคมี 
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย
 ทดสอบ Icon สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ 
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการการผลิต
 ทดสอบ Icon สาขาบัญชี (ปกติ // ภาคพิเศษ)  
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะประมง กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon สาขาการตลาด (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon สาขาการบัญชีบริหาร (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันออก กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
 ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาเวชนิทัศน์
 ทดสอบ Icon สาขารังสีเทคนิค
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน A
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน B
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทย์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน A
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน B
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 
โควตาภาคเหนือ
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาฝรั่งเศส 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาญี่ปุ่น
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาสังคมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon สาขาเคมี
 ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีน (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาประถมศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ 
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะไทย
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
 ทดสอบ Icon สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 ทดสอบ Icon สาขาสหศาสตร์ศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาการเมืองและการปกครอง 
 ทดสอบ Icon สาขาการระหว่างประเทศ
โครงการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาประถมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาสังคมศึกษา
โครงการรับนักเรียนพิการ
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาพลศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะไทย
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพ
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โครงการเรียนดี 
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาสหศาสตร์ศิลป์
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาการเมืองและการปกครอง 
 ทดสอบ Icon สาขาการระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.เชียงใหม่ รอบที่ 3
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon สาขาญี่ปุ่น
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีน (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาประถมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย
 ทดสอบ Icon สาขาสังคมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์ 
 ทดสอบ Icon สาขาเคมี
 ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาพลศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะภาพพิมพ์
 ทดสอบ Icon สาขาประติมากรรม
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะไทย
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
 ทดสอบ Icon สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 ทดสอบ Icon สาขาสหศาสตร์ศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ปกติ // ภาคพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาการเมืองและการปกครอง 
 ทดสอบ Icon สาขาการระหว่างประเทศ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon สาขาสถิติ
 ทดสอบ Icon สาขาเคมี
 ทดสอบ Icon สาขาจุลชีววิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4)
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4)
 ทดสอบ Icon สาขาจีนศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาการสอนภาษาจีน
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4)
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4)
 ทดสอบ Icon สาขาจีนศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาการสอนภาษาจีน
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 และ 3 
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.ศิลปากร รอบที่ 2 
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
 ทดสอบ Icon สาขาธุรกิจวิศวกรรม
 ทดสอบ Icon คณะดุริยางคศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
 ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.ศิลปากร รอบที่ 3
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะโบราณคดี 
 ทดสอบ Icon สาขาโบราณคดี
 ทดสอบ Icon สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
 ทดสอบ Icon สาขามานุษยวิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาไทย
 ทดสอบ Icon สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 3
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ 
 ทดสอบ Icon สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 ทดสอบ Icon สาขาการเงิน
 ทดสอบ Icon สาขาการตลาด
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon สาขาบัญชีบัณฑิต
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 ทดสอบ Icon สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวาริชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาพืชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาพัฒนาการเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน 
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 ทดสอบ Icon อิสลามศึกษา (นานาชาติ) 
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขาระบบสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี 
 ทดสอบ Icon สาขาพัฒนาธุรกิจ
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการรัฐกิจ
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon สาขาบัญชีบัณฑิต
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง 
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 
รอระเบียบการ
ม.มหิดล
ม.แม่โจ้
ม.บูรพา

ม.พะเยา
ม.นเรศวร
ม.นครพนม
ม.กาฬสินธุ์
ม.วลัยลักษณ์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหาสารคาม
ม.นวมินทราธิราช
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         เป็นยังไงบ้างคะน้องๆ ในลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีคณะ/สาขาที่เราเล็งไว้อยู่หรือเปล่า อย่าลืมอ่านรายละเอียดในระเบียบการให้รอบคอบนะคะ เกิดลืมสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งขึ้นมา แล้วหมดสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อ ต้องมีเด็กร้องไห้งอแงแน่เลย T T                
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #GAT PAT #GAT PAT62 #9 วิชาสามัญ #9 วิชาสามัญ62 #รับตรงร่วมกัน #โควตา #TCAS รอบที่ 2 #TCAS รอบที่ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?