ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 11 ก.พ. 62  12,960 วิว
4 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 20 จังหวัด
รวม 20 คณะ 5,469 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ 3 สาขาวิชา
107 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
63 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
50 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
200 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
705 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคโนโลยี 7 สาขาวิชา
242 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
300 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
100 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
1,540 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
450 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
490 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
65 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
13 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
100 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีเปิดรับใน TCAS รอบ 2 หรือว่ารอบโควตา รวม 5,469 ที่นั่ง ทั้งหลักสูตรปกติ, หลักสูตรเทียบเข้า และหลักสูตรต่อเนื่อง แบ่งการรับเป็นกองบริการการศึกษาดำเนินการ และคณะรับเอง ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง)

โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ
 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
  ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
  ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ
  ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ทดสอบ Icon วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์


 รายละเอียดการรับ
TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง)

TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง)

TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง)

โครงการที่คณะดำเนินการเอง
 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
  ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ
  ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์


 รายละเอียดการรับ
TCAS 62 รอบ 2 : ม.มหาสารคาม (หลักสูตรปกติ-เทียบเข้า-ต่อเนื่อง กว่า 5,469 ที่นั่ง)

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในแต่ละสาขา คลิกที่นี่
ขั้นตอนสมัคร คลิกที่นี่

ปฏิทินโครงการ
 สมัคร  4 - 28 ก.พ.62
   4 ก.พ.-4 มี.ค.62       ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด
   4 ก.พ.-5 มี.ค.62       ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร(ด้วยตนเอง/ไปรษณีย์)
        3 - 4 เม.ย.62       ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร
           12 เม.ย.62       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
           18 เม.ย.62       สอบสัมภาษณ์
           24 เม.ย.62       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ (หน้า 83)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #โควตา ม.มหาสารคาม #รอบโควตา #รอบโควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?