/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 62 รอบ 2 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม 13 โครงการ []

วิว

           สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับใน TCAS รอบ 2 อีก 13 โครงการ มาทุกคณะ สมัครได้ทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครพร้อมกัน 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 มีนาคม 2562 ไปดูรายละเอียดของแต่ละโครงการกันเลยค่ะ
 

โครงการ Active Recruitment
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช./ปวส.
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT (บางสาขา)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นทายาท(บุตรหรือหลาน)ของบุคคลที่ทำธุรกิจการพิมพ์แหรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. ในสาขาที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม
 ทดสอบ Icon เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT (บางสาขา)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการรับนักศึกษาพิการ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีประเภทความพิการตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon ต้องผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 2
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เรียนในห้องโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการ KMUTT International Admission
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE )
 ทดสอบ Icon มีผลสอบอื่นๆ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, RMIT
 ทดสอบ Icon มี Personal Statement of Motivation
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวช.
 ทดสอบ Icon รับนักเรียนทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวช.
 ทดสอบ Icon รับนร.ในจังหวัด กรุงเทพฯ อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

โครงการ KMUTT International Admission (ใช้คะเเนน GAT/PAT)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขา
คลิก

รวมระเบียบการทุกโครงการ คลิกที่นี่ 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มจธ. #ม.บางมด #KMUTT #KMUTT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?