ซ่อน
แสดง

รวมไว้ให้! รายชื่อคณะ TCAS 62 ไม่ใช้คะแนน GAT PAT (รอบ 2) []

วิว
รวมไว้ให้! รายชื่อคณะ TCAS 62 ไม่ใช้คะแนน GAT PAT (รอบ 2)
 
     หลังจากที่ระบบการรับสมัครสอบ GAT PAT ได้ปิดลงไปแล้ว มีน้องๆ จำนวนไม่น้อย มาขอความช่วยเหลือจากพี่ๆ ทีมงาน Dek-D เพราะสมัครสอบไม่ทัน หรือลืมไปชำระเงิน ทำให้ไม่มีคะแนนสอบในส่วนนี้ แน่นอนว่าจะไม่สามารถสมัครรอบ 4 Admission ได้
 
รวมไว้ให้! รายชื่อคณะ TCAS 62 ไม่ใช้คะแนน GAT PAT (รอบ 2)
 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สมัครไม่ทัน ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะในรอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ จะมีบางสาขาวิชา บางโครงการที่ไม่ใช้คะแนน GAT - PAT แต่อาจจะมีการใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย การสอบสัมภาษณ์ หรือคะแนนอื่นๆ แทนค่ะ
     วันนี้พี่แนนนี่รวบรวมคณะ และสาขาที่เปิดรับในรอบที่ 2 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT และ/หรือ PAT มาให้ ไปดูกันเลยค่ะ
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการเพชรนนทรี
 • คณะมนุษยศาสตร์ เฉพาะ สาขาวิชาดนตรีไทย, ดนตรีตะวันตก, ภาษาจีน, ภาษาตะวันออก-ภาษาจีนธุรกิจ
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริการธุรกิจ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
 • สาขาวิชาวนศาสตร์ เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ โครงการสองปริญญาคู่ขนาน (วนศาสตร์-สังคมวิทยาฯ)
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์ ยกเว้น สาขาฝรั่งเศส
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, สาขาธุรกิจวิศวกรรม
 • คณะดุริยางคศาสตร์ ยกเว้น สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
   
     หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงการที่เปิดรับด้วย
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการนักเรียนพิการ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์, คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • โควตาศูนย์ลำปางและพัทยา ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 • โครงการนักเรียนพลเมืองจิตอาสา เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   
      หมายเหตุ: บางโครงการยังไม่ออกระเบียบการ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์ (โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉพาะ สาขาสถาปัตยกรรมไทย
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยงคศิลป์ และนาฏยศิลป์)
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โครงการ Active Recruitment
 • โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
 • โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โควตา 14 จังหวัด
 • คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 • โครงการทายาทธุรกิจยางพารา
 • โครงการช่อศรีตรัง สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
 • คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์, โครงการสอวน.)
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทุกสาขา ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ สาขารังสีเทคนิค, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ (เลือกใช้ GAT-PAT ได้), คณะศิลปกรรมศาสตร์)
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทุกสาขา ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาฝรั่งเศส สาขาญี่ปุ่น สาขาจีน, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิจิตรศิลป์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (เลือกใช้ GAT-PAT ได้)
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทุกสาขา ยกเว้น สาขาการสอนภาษาจีน
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะแพทยศาสตร์
   
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศระเบียบการในรอบที่ 2
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
   
     หมายเหตุ: ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ให้น้องๆ หมั่นเข้าไปตรวจสอบระเบียบการ และประกาศต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย และคณะ
 
     ส่วนสาขาในรอบที่ 3 พี่แนนนี่จะรีบรวบรวมให้หลังจากที่ระเบียบการออกครบแล้วนะคะ
 
     WARNING!! สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ พรุ่งนี้ (25 ธ.ค.) เปิดรับสมัครวันสุดท้าย และอย่าลืม! ไปจ่ายเงินภายในวันที่ 26 ธ.ค. 61 เวลา 20.00 น.
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง ไม่ใช้ GAT-PAT #TCAS62 #โควตาไม่ใช้GAT-PAT #ไม่ใช้คะแนน GAT-PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?