TCAS 62 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 โครงการ []

วิว
TCAS62 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 12 ก.พ. 62  39,217 วิว
4 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 วันรับสมัคร
24-25 เม.ย. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 19 คณะ 579 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย
5 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะอักษรศาสตร์ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
10 ที่นั่ง
3.80 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการนร. 4 จว.ชายแดนภาคใต้
5 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเภสัชศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ฯ
2 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิเทศศาสตร์ วารสารสนเทศ
0 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ลูกหลานเกษตรกร/ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษฯ
82 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
10 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา
35 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
14 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
134 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลนทันตแพทย์ซ้ำซาก
5 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ เพิ่งจบ TCAS รอบ 1 ไปแปบเดียว มาต่อที่รอบ 2 เลยกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกาศรายละเอียดในการรับรอบนี้กว่า 19 โครงการ แต่สามารถสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น สมัครพร้อมกัน 4 - 13 ก.พ.62 ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 โครงการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  30  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาตามที่โครงการกำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย/ได้รับรางวัล
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.80
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย เท่ากับ 4.00
 ทดสอบ Icon ถ้าเกรดไม่ถึง สามารถยื่นผลงานเพิ่มเติมได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP เกิน 55 คะแนน
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะหลักภาษาไทย, วรรณคดีไทย, เรียงความ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางภาษาสเปน
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะเศรษฐศาสตร์ (นร. 4 จว.ชายแดนภาคใต้)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จว.ชายแดนภาคใต้(สงขลาบางอำเภอ)
 ทดสอบ Icon ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนทางการศึกษาได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ (โรงเรียนกำเนิดวิทย์ฯ)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  2  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลงาน/รางวัล ความสามารถทางวารสารสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวารสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  30  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นลูกหลานเกษตรกร หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (นร.ที่มีความสามารถพิเศษฯ)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  82  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะตรงตามสาขาที่สมัคร
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะ(ทฤษฎีและทักษะ)
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คณิต 2/สังคมฯ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 12 คณะ จำนวนรับ  76  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ในชนิดกีฬาที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 คณะ จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาฟุตบอล ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT (2/5)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.75
 ทดสอบ Icon มีประวัติผลงาน/รางวัลการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาไทยระดับชาติ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความรู้ด้านภาษาไทย
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  26  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะทฤษฎีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะทักษะสมรรถภาพดีเด่นทางกลไก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  35  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางศิลปศึกษา
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  14  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะทฤษฎีดนตรีไทย/สากล
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะทักษะดนตรีไทย/สากล
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการจุฬาฯ-ชนบท
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสหเวชศาสตร์
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      คณะเศรษฐศาสตร์
      คณะรัฐศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
      คณะนิเทศศาสตร์
      คณะอักษรศาสตร์
      คณะจิตวิทยา
      คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  134  ที่นั่ง(ทุน)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและเรียนในพื้นที่ดังนี้
 เขตภาคกลาง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี อยุธยา
 เขตภาคเหนือตอนล่าง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
 เขตภาคตะวันออก นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
 เขตพื้นที่พิเศษ ตรัง น่าน เชียงใหม่(เฉพาะ อ.แม่ริม)
 ทดสอบ Icon ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนทางการศึกษาได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริฯ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 คณะ จำนวนรับ  9  ที่นั่ง(ทุน)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริฯ
 ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและเรียนในพื้นที่ 4 จว.ใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนทางการศึกษาได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลนทันตแพทย์ซ้ำซาก (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  5  ที่นั่ง(ทุน)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน กระบี่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ปัตตานี
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนทางการศึกษาได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      คณะอักษรศาสตร์
      คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  88  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #ม.บูรพา #โควตา 12 จังหวัดภาคตะวันออก #TCAS62 #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาฯ #โควตา จุฬาฯ #จุฬาฯ รอบ 2 #จุฬาฯ รอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?