ซ่อน
แสดง

รวมรับตรงที่ "ไม่ใช้" GAT PAT และ วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2 []

วิว
รวมรับตรงที่ "ไม่ใช้" GAT PAT และ วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2
        ขอสวัสดีปีใหม่น้องๆ ชาว Dek-D ทุกคน เข้าสู่เดือนมกราคมแล้ว ทำไมไวขนาดนี้นะ! สิ้นเดือนนี้จะปิดจบใน TCAS รอบ 1 แล้ว ใครที่รอผลอยู่ก็ขอให้ได้ตั้งแต่รอบ 1 เลย ส่วนใครที่ไม่ได้สมัครไว้ เราก็ต้องสู้ต่อไปในรอบ 2-5

        ในเดือนหน้าจะเริ่มเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตากันแล้ว พี่แป้งได้รวบรวมรับตรงที่ไม่ใช้ทั้งคะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ ถ้าใครไม่ได้สมัครไว้ หรือกลัวว่าคะแนนจะออกมาไม่ดี แนะนำให้ลองสมัครโครงการที่ไม่ใช้คะแนนไว้เลยค่ะ

 
รวมรับตรงที่ "ไม่ใช้" GAT PAT และ วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 13 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย/ได้รับรางวัล
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.80
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย เท่ากับ 4.00
 ทดสอบ Icon ถ้าเกรดไม่ถึง สามารถยื่นผลงานเพิ่มเติมได้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP เกิน 55 คะแนน
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะหลักภาษาไทย, วรรณคดีไทย, เรียงความ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาสถานศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบัง
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 24 สาขา
 ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว สายวิทย์ หรือ ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 5 เทอม อยู่ในอันดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75
 ทดสอบ Icon เรียนใน กทม., ปริมณฑล และภาคตะวันออก
 ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตา ส.ลาดกระบัง 11 โครงการ
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะการบริหารและจัดการ
      วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
      วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
      วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
      คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ
      วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 12 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีความผูกพันหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา หรือ
 ทดสอบ Icon มีถิ่นพานักอยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียงที่มีการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรมฯ ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 12 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นบุตร/ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม/ธุรกิจเครื่องประดับ
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาทายาทของช่างศิลปหัตถกรรม ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 12 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon เป็นบุตร/ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของช่างศิลปหัตถกรรมฯ
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต มศก. ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 12 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการสืบสานภาษาไทย ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 12 ก.พ.62
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เรียนใน 8 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ถ้ามี GPA วิชาภาษาไทย น้อยกว่า 3.00 สามารถแสดงผลงานได้
 ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะ (0600)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เรียนในห้องโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการ KMUTT International Admission ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE )
 ทดสอบ Icon มีผลสอบอื่นๆ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, RMIT
 ทดสอบ Icon มี Personal Statement of Motivation
 ทดสอบ Icon เปิดรับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ: วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โครงการรับตรงคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลาฯ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 22 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ถ้าจบ รร.นานาชาติ หรือต่างประเทศ ต้องมีผลสอบ SAT หรือ GED
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่

โควตาขยายโอกาส คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 ทดสอบ Icon สมัคร 20 ธ.ค.61 - 31 ม.ค.62
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / เด็กซิ่ว สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon ดูจาก Portfolio (ถ้ามี)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ
คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#GAT PAT #วิชาสามัญ #TCAS รอบ 2 #สมัครสอบไม่ทัน #สมัครไม่ทัน #ไม่ได้สมัคร GAT PAT #ไม่ได้สมัคร GAT PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?